KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
B??dz?ce wyrazy
2011.02.03 / Lidia Krawiec-Aleksandrowicz
TAGI: czas na relaks
Share |
J?zyk jest jednym z najskuteczniejszych ?rodków komunikacji – wydawa? by si? mog?o. My?li, uczucia i proste komunikaty mo?na przekaza? równie? mimik? i gestem. Znamy je wszyscy. Niektóre maj? tre?ci a? nadto… Jednak?e s?owem mo?na wyrazi? wi?cej. S?owo to s?owo! Chodzi jednak o to, aby rzeczy da? to odpowiednie s?owo, ?eby odbiorca doskonale rozumia? nadawc? wypowiedzi.
Czasami pewne wyrazy (cho? – ogólnie rzecz bior?c – ich znaczenie jest jasne) b??dz?, skacz?c z jednej dziedziny do innej, i powoduj? mniejsze lub wi?ksze zamieszanie. Na przyk?ad czasownik generowa? jest w?a?ciwie u?yty, gdy mowa o systemach komputerowych, tworzeniu rozmaitych zbiorów, wytwarzaniu energii itp. itd., czyli ma si? dobrze w j?zyku specjalistycznym. Ostatnimi czasy, niestety, wyraz ten zadomowi? si? w codziennych komunikacjach. W niema?e zdumienie wprawi?o mnie noworoczne postanowienie osoby obiecuj?cej sobie, ?e w nowym roku wygeneruje lepszy sposób na ?ycie, a tak?e innej, która zamierza generowa? tylko pozytywne my?li. Swoj? drog?, przyda?oby si? mie? taki generator. W zas?yszanej przeze mnie rozmowie dwie mamy opowiada?y sobie o k?opotach ze swoimi ma?oletnimi pociechami, konkluduj?c utyskiwania stwierdzeniem, ?e dzieci ci?gle generuj? k?opoty. O mi?o?ci i rado?ci nie wspomina?y. I dobrze! W kontek?cie generowania nie zabrzmia?oby to bowiem najcieplej… Od generowania a? si? roi równie? w publicystyce. O braku wyczucia stylistycznego autora ?wiadczy zdanie, które przeczyta?am ostatnio w eseju literackim: „M?oda Polska wygenerowa?a wielkich twórców”. Dobrze, ?e owi twórcy nie mog? tego przeczyta?! Z innego za? artyku?u dowiedzia?am si?, i?: „Nie ma potrzeby generowania innych ?rodków wyrazu wobec bogactwa istniej?cego ju? j?zyka”. Jako? nie przekonuje mnie to bogactwo… ubóstwem tr?c?ce.

Ma si? z pyszna kto?, kto znalaz? si? w k?opotliwych okoliczno?ciach. O zarozumialcu mo?emy powiedzie?, ?e jest pysza?kowaty lub pyszny. Kiedy smakuje nam jaka? potrawa lub pie?ci podniebienie ulubiony smako?yk, te? o nich powiemy, ?e s? pyszne. Dziwnie jednak brzmi? s?owa zachwytu pani, która b?d?c zadowolona z zako?czonej pracy, wykrzykuje: Jest cudownie! Po prostu pysznie! Pysznie? Mo?e sytuacja ta jest pyszna, ale – natychmiast chcia?abym doda? – troch? przes?odzona. Przyda?oby si? doprawi? j? pikantnie.

Moda panuje równie? w j?zyku, wi?c wyrazy modne cz?sto s? u?ywane, wr?cz nadu?ywane. W konsekwencji j?zyk ubo?eje, bo przecie? jego atrakcyjno?? komunikacyjna polega na wykorzystaniu w mowie wielu form synonimicznych. Nie tylko modnych wyrazów. B??dz? owe s?owa, szukaj?c sobie miejsca w ró?nych dziedzinach. Mo?e si? to podoba? lub razi? – wszystko zale?y od u?ytkownika, od jego wra?liwo?ci i dba?o?ci o pi?kno mowy. Dotyczy to jednak nie tylko poprawno?ci j?zyka czy te? stylistycznego wyczucia. Rzecz ma si? bowiem nieco inaczej, gdy owo b??dzenie wprowadza równie? zamieszanie w warto?ciach. Ostatnio do?? cz?sto jestem tego ?wiadkiem w ró?nych sytuacjach, czytaj?c lub s?ysz?c s?owa, które padaj? z ust publicystów, polityków, prawników czy te? ludzi zajmuj?cych si? tzw. dzia?alno?ci? gospodarcz?, a nawet w rozmowach towarzyskich. Odk?d nasta?a wolno??, ka?dy mo?e wzi?? swoje sprawy w swoje r?ce, ale przecie? nie ka?dy to potrafi lub z ró?nych powodów tego nie robi, bo na przyk?ad musia?by post?powa? wbrew swoim zasadom albo by? na bakier z prawem. W opinii komentatorów jednak dzi? taki kto? jawi si? jako cz?owiek niezaradny i naiwny. Przedsi?biorczym za? jest teraz ten, kto osi?ga swoje cele, nie przebieraj?c w ?rodkach. No bo przecie? – wed?ug znanej maksymy – cel je u?wi?ca! Czy? nie jest to wygodne usprawiedliwienie wszelkich poczyna?? Oczywi?cie, nie znaczy to, ?e ka?dy cz?owiek przedsi?biorczy i umiej?cy sobie poradzi? w ró?nych sytuacjach jest nieuczciwy! Chodzi mi tylko o to zamieszanie w nazwach, o zacieranie si? znaczeniowych granic, o b??dzenie okre?le?… Asertywno?? na przyk?ad to przecie? pi?kna postawa. To – najogólniej i s?ownikowo rzecz ujmuj?c – umiej?tno?? wyra?ania swoich uczu?, pogl?dów i stanowisk, ale w sposób „nieuw?aczaj?cy godno?ci innych osób, nienaruszaj?cy ich psychicznego terytorium”. Jak do tej bardzo skrótowej definicji ma si? rzeczywisto??? Okazuje si?, ?e w dzisiejszych czasach asertywno?? te? ma ró?ne oblicza. Teraz tym mianem cz?sto si? okre?la zwyk?? niegrzeczno??, grubia?stwo, wr?cz bezczelno??. Ciekawe, dok?d nas to wszystko zaprowadzi? O tempora! o mores!

Lidia Krawiec-Aleksandrowicz

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat wypadki drogowe Warszawa | śruby kwasoodporne | buty robocze Rydułtowy | transport ekogroszek Rybnik | suplementy diety produkcja kontraktowa
kuchnie na wymiar rybnik | nakrętki nierdzewne | Utrzymanie zieleni Wodzisław | nakrętki zrywalne nierdzewne | ochrona przed upadkiem