KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Pere?ki z… lapsusa
2010.11.24 / Lidia Krawiec-Aleksandrowicz
TAGI:
Share |
By? mo?e wiele osób pami?ta bardzo stary dowcip o tym, jak to do zwierzchnika pewnej firmy dosz?y s?uchy, ?e jeden z jego pracowników w rozmowie z klientami cz?sto u?ywa nieodpowiednich s?ów, bo nie rozumie ich znaczenia. Dyrektor dbaj?cy o wizerunek firmy nie wiedzia?, jak powiedzie? o tym wprost dra?liwemu podw?adnemu. Zwo?a? wi?c zebranie, na którym zwróci? si? do wszystkich z pro?b?, aby zapanowali nad swym j?zykiem. Na co Iksi?ski, podejrzewaj?c, ?e o nim mowa, wykrzycza?: – Szefie, to alibi to do mnie?
Oczywi?cie, kto? mo?e powiedzie?, ?e to tylko dowcip, a w rzeczywisto?ci nic takiego si? nie zdarza. Oj, zdarza, zdarza… – i to nierzadko. Najcz??ciej s? mylone s?owa, które maj? podobne brzmienie, ale inne znaczenia. Mówi?cy, chc?c upi?kszy? swój j?zyk, nie?wiadomie stwarza sytuacje rodem z kabaretu. Czasami s?ysz?c takie dialogi, w?asnym uszom nie wierz?. Niedawno siedzia?am w poci?gu obok wracaj?cych z pracy na budowie panów. Dobiega?y do mnie skrawki ich rozmowy: – Urobiony jestem. Robimy teraz na budynku, co ma cholernie du?o kondycji. Kondycji? Chyba kondygnacji?! – my?l?. Mo?e jednak jest w tym jaki? sens – przecie? biegaj?c po tych kondygnacjach, wyrabia si? kondycj?. Fizyczn? jedynie, bo j?zykowa nadal pozostaje s?aba.

Jaki? czas temu rozmawia?y równie? przy mnie dwie panie. Jedna z nich by?a w ci??y i opowiada?a drugiej, jak to jej m?? identyfikuje si? z jej stanem: – Wiesz, m?? czuje si? ?le, bo ma symptom kuwety. Omal nie parskn??am ?miechem. Owszem, zdarza si?, ?e niektórzy m??czy?ni odczuwaj? fizyczne dolegliwo?ci w czasie ci??y ?ony i nazywa si? to syndromem kuwady. W tym momencie pomy?la?am jednak ze wspó?czuciem o nieznanym mi panu – rzeczywi?cie ka?dy na jego miejscu czu?by si? ?le, maj?c – cokolwiek to mo?e znaczy? – symptom kuwety.

W innej za? rozmowie dziewczyna, która w?a?nie zmienia?a prac? i kompletowa?a potrzebne dokumenty, zwierza?a si? swojej kole?ance: – Teraz chodzi tylko o to, ?eby mój poprzedni szef wystawi? mi odpowiednie preferencje. Nawet nie ?miem tego komentowa?. B?d?c jednak w takiej sytuacji, wola?abym dosta? odpowiednie referencje. Podobna pomy?ka zdarzy?a si? te? innej dziewczynie, która podirytowana opowiada?a koledze o wyje?d?aj?cym na urlop zwierzchniku: – Cwaniak sam b?dzie si? k?pa? w oceanie, a nam zostawi? ca?? list? swoich predyspozycji. No i sk?d ta z?o??? Wszak podw?adni znaj?cy predyspozycje szefa mog? spa? spokojnie. Co innego, gdyby o dyspozycje chodzi?o…

Poezji w s?owach pewnego pana nie dopatrzy?a si? – co równie? zas?ysza?am – jego rozmówczyni, gdy mówi? do niej o wio?nie w jego sercu. – To tylko taka metamorfoza – wyja?nia?, my?l?c zapewne o metaforze, czyli przeno?ni. Mo?e jednak si? myl?. Mo?e jego serce ci?gle jest lodowate, wi?c ta wiosna zaiste by?aby metamorfoz?. Z wypowiedzi ch?opaka, który opowiada? swojemu znajomemu o wybrance swego serca, nie wia?o natomiast ch?odem. Zw?aszcza gdy mówi?: – Od niej zawsze epatuje takie ciep?o i szcz??cie… Nale?a?oby powiedzie? raczej, ?e emanuje, a nie epatuje, ale mo?na wybaczy? b??d zakochanemu w swojej dziewczynie m?odzie?cowi, który chcia? powiedzie? o niej nadzwyczaj ?adnie. Nad zwyczaj j?zykowy wzniós? si? równie?…

W zas?yszanych przeze mnie rozmowach bardzo cz?sto, niestety, pojawia si? te? s?owo bynajmniej w znaczeniu innego, cho? brzmi?cego podobnie przynajmniej, a przecie? to nie s? synonimy! Wed?ug s?ownikowych wyja?nie? wyraz bynajmniej wzmacnia przeczenie lub sam jest przeczeniem, znaczy te?: wcale, zupe?nie, ani troch?, a s?owo przynajmniej okre?la minimalny zakres tego, o czym mówimy. Znaczeniowo wszystko jest w porz?dku w dialogu: – Jeste? g?odny? – Bynajmniej! – To przynajmniej wypij herbat? (wypowied? straci?aby sens, gdyby oba te s?owa zosta?y u?yte w odwrotnej kolejno?ci). Je?li jednak na pytanie m??a: – Kochanie, czy jeste? szcz??liwa?, ?ona odpowiada: – Bynajmniej z tob?, to on raczej nie ma powodu do rado?ci. Chyba ?e s? to dla niego wyrazy bliskoznaczne. Ciekawe, czy owa pani te? je tak traktuje?

Podró?e kszta?c?, to pewne! Wielokrotnie mog?am si? o tym przekona?. W czasie swoich krótkich lub d?u?szych woja?y (cho? nie tylko) cz?sto s?ysz? ró?ne rozmowy, rozmaite s?owa – m?dre, interesuj?ce, smutne, komiczne, ?enuj?ce… Szkoda, ?e nie zawsze s? to per?y. Cho?by wzi?te z lamusa.

Lidia Krawiec-Aleksandrowicz

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat wyrok nakazowy warszawa | pierścienie nierdzewne | usługi geodezyjne Czerwionka | transport węgiel Żory | suplementy diety produkcja kontraktowa
okulista Gdańsk | liny nierdzewne | Koszenie trawników Mikołów | artykuły żeglarskie | sklep alpinistyczny