KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Ju? niepotrzebne nam ogonki?
2010.11.05 / Lidia Krawiec-Aleksandrowicz
TAGI:
Share |
.
W bardzo wielu systemach j?zykowych, w ich wersji pisanej, wyst?puj? znaki diakrytyczne – nad literami, pod nimi, obok nich czy te? w ich ?rodku. Zaznacza si? w ten sposób akcenty, mi?kko?ci, d?ugo?ci, a tak?e po prostu tworzy litery – oddaj?ce ró?ne g?oski w j?zyku mówionym – za pomoc? kresek, kó?ek, kropek, ogonków i ró?nych innych znaków. Mamy je równie? w j?zyku polskim. Mamy, ale z wielu wzgl?dów cz?sto traktujemy je po macoszemu. Kiedy?, gdy rozmaite teksty pisa?o si? odr?cznie, a pó?niej na maszynie do pisania, by?o to nie do pomy?lenia. Dzisiaj – i owszem, nawet cz?sta to praktyka. I nie dzieje si? tak tylko z powodu wygody, ignorancji lub te? pospiechu przy pisaniu. Czasami jest to konieczno??, bo piszemy albo maile na klawiaturze komputerowej, nie maj?c na niej odpowiednich fontów, albo SMS-y telefonem komórkowym, w którym brakuje polskich liter. Zdarza si? równie?, ?e to odbiorca naszych informacji nie ma takich mo?liwo?ci, a wtedy na jego telefonowym wy?wietlaczu czy komputerowym ekranie pojawiaj? si? krzaczki, robaczki czy te? inne ptaszki. Musimy wi?c mu tego oszcz?dzi?. Kto? móg?by mi zarzuci?, ?e jestem drobiazgowa, ?e nawet je?li litery s? pozbawione znaków diakrytycznych, to i tak b?d? sensownie odebrane. Czytamy przecie? globalnie (i – ogólnie rzecz bior?c – ze zrozumieniem), wi?c nawet je?li poprzestawiamy kolejno?? liter w wyrazie, nie mamy problemu (albo niewielki) z jego odbiorem. No tak, ale czy nie by?oby milej urok my?li odda? w pi?knej formie? Wszak i cz?owiek w ?adny ubiór si? przyodziewa, cho? nie szata go zdobi…

Nie tylko jednak o urod? j?zyka chodzi. Czasem pomini?cie znaków diakrytycznych przypisanych danym literom wprowadza do przekazywanego komunikatu zupe?nie inn? tre??. Mo?emy, oczywi?cie, odczyta? sens z kontekstu, ale nie zawsze jest to mo?liwe. Czasami nie wiemy (nawet owym kontekstem si? posi?kuj?c), czy kto? mówi na przyk?ad o z?ocie czy te? o jakim? zlocie, o p?otach czy o plotach, o ?asce czy o lasce – bo nie u?y? polskiej litery ?. W b??d mog? wprowadza? równie?: w?tki i watki, ni? i nic, tuz i tu? lub posadzenie i pos?dzenie (je?li nie ma ogonka, kreski lub kropki pod odpowiedni? liter? b?d? nad ni?), zw?aszcza gdy sytuacja temu sprzyja. Czy chodzi komu? o rzeczowniki odpowied? i wyraz czy te? mo?e o czasowniki (i to w trybie rozkazuj?cym) odpowiedz i wyra?? Kontekst czasami i tu bywa niewyra?ny. Wiadomo?? o tre?ci: By? tam wiec… – mo?e równie? by? ma?o komunikatywna, bo o wiecu tu mowa czy mo?e nadawca, nie stawiaj?c przecinka przed spójnikiem wi?c (ani odpowiedniego znaku pod liter? e), zawiesi? g?os, co zasygnalizowa? wielokropkiem. Je?li za? przeczytamy: To jest moje zadanie! – nasuwaj? si? w?tpliwo?ci (gdy jeszcze oprócz tego kontekst jest dwuznaczny!), czy to jest czyje? ??danie, a mo?e kto? nas tylko informuje, ?e wykonanie jakiej? czynno?ci jest jego zadaniem. W takich sytuacjach dobrze by?oby, gdyby dwuznaczno?? owa okaza?a si? zabawna.

Nierzadko te? SMS-owe komunikaty s? krótkie, a ich kontekst s?abo zarysowany lub pozostaj?cy w domy?le, czasami za? nie tylko dwu-, ale tak?e wieloznaczny. Zdarzy? si? mo?e i tak. Pewna pani, odchudzaj?ca si? drastyczn?, prawie g?odówkow? diet?, po wyj?ciu z pracy napisa?a do swego m??a SMS: Jad? do domu, ale po tym jednym jab?ku jestem g?odna jak wilk! M?? jej za? odpowiedzia? krótko: Jedz kochanie jedz. I pani owej zrobi?o si? troch? przykro, bo pos?dzi?a m??a o bezduszno?? i brak zrozumienia dla niej , wr?cz gruboskórno??! To ona biedna, g?odna, bo na diecie, a on zamiast j? wesprze?, podtrzyma? na duchu, napisa? co? buduj?cego, po prostu namawia j? do jedzenia! Tymczasem st?skniony m?? chcia? tylko, aby ?ona jecha?a i ju? by?a w domu. Zapomnia? jedynie o niewinnej kreseczce nad z

Takich przyk?adów pewnie znalaz?oby si? wi?cej. Mo?e zatem warto by by?o zadba? nie tylko o eleganck? form? naszych my?li wyra?anych w pi?mie, ale tak?e o ich komunikatywno??. Z powodu brakuj?cego znaku przypisanego danej literze – niczym pomini?tego przecinka lub postawionego w nieodpowiednim miejscu – mo?e doj?? bowiem do nieporozumie?. Czasami wr?cz trzeba postawi? kropk? nad i.

Lidia Krawiec-Aleksandrowicz

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |kamieniarstwo wodzisław | nakrętki nierdzewne | geodeci Czerwionka | transport pellet Rydułtowy | suplementy diety produkcja na zlecenie
okulista Gdańsk | liny nierdzewne | Pielęgnacja ogrodów Racibórz | gwoździe nierdzewne | stylistka katowice