KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Kartki z kalendarza
2010.11.08 / Wojciech Sobczy?ski
TAGI: takie czasy
Share |
Lata temu podró?owanie do Polski z Zachodu wi?za?o si? z wieloma emocjami. Jedn? z nich by? prawdziwy l?k, czy na koniec podró?y zostaniemy wypuszczeni na granicy. Zwi?zane z tym poczucie ryzyka pog??bia? refleksyjny nastrój.

Gdy jecha?em w tak? podró? po raz pierwszy, ?elazna kurtyna dziel?ca dwa ?wiaty Europy trzyma?a si? jeszcze bardzo mocno. Bezwzgl?dni ludzie, którzy j? zawiesili, doprowadzili swój szale?czy akt do perfekcji i w Orwellowski sposób sprawowali absolutn? kontrol?. Moje pierwsze podró?e do Polski zawsze odbywa?em z uci??liwymi przystankami na granicy wschodnio-
niemieckiej i polskiej. Doje?d?a?em w swojskie strony wczesnym ?witem w stanie przypominaj?cym delirium. Przejazd przez ?l?sk w stron? Krakowa by? szczególnie smutny. W porannej szarzy?nie sta?y szpalery szarych ludzi – przewa?nie górników czekaj?cych na autobusy w drodze na porann? szycht?. Ich twarze by?y um?czone i bez rado?ci, napi?tnowane i jakby skazane na trudy ?ycia.

Dalej droga wiod?a przez Olkusz i ko?czy?a si? w Ko?ciuszkowskiej krainie ko?o pól bitewnych Rac?awic a? po Bronowice, na przedpolu Krakowa.

Tam czeka?a na mnie wtedy, jak i teraz, nagroda… widok na kopiec Ko?ciuszki, zawoalowany porann? mg?? i zaró?owionym ?wiat?em leniwego jesiennego s?o?ca.

Kiedy?, przed laty, mia?em okazj? trzyma? w r?ku dwa obrazy Stanis?awa Wyspia?skiego przedstawiaj?ce widok na kopiec, malowane w?a?nie z Bronowic, gdzie artysta mieszka? w ch?opskiej chacie. By?o na nich wi?cej bieli po pierwszych opadach ?niegu i skrz?cych si? przymrozkowych szronów, które pojawia?y si? w wigili? Wszystkich ?wi?tych.

W tym roku wiatr halny przyniós? ciep?e powietrze z po?udnia, pewnie a? z Ba?kanów, daj?c szans? Polakom obchodzi? jedno z najwa?niejszych ?wi?t w kalendarzu szczególnie nastrojowo. Ju? blisko dwa tygodnie wcze?niej na targowiskach, w sklepach lub wr?cz improwizowanych stoiskach ulicznych pojawi?y si? cmentarne ozdoby, znicze i nieod??czne chryzantemy. Przy cmentarzach sznury ludzi ob?adowanych konewkami, wiadrami i wszystkim tym, co potrzebne, aby uporz?dkowa? mogi?y rodzinne przed zbli?aj?cym si? ?wi?tem.

W wigili? Wszystkich ?wi?tych roboty cmentarne s? zwykle uko?czone i wieczorem zaczyna si? rytualna w?drówka – najpierw na groby najbli?szych, pó?niej znajomych, a dalej groby zas?u?onych, pochylaj?c nad nimi czo?o. Po zmierzchu te? w?drowa?em wraz z mi?ymi mi lud?mi po cmentarnych zakamarkach starych cmentarzy Krakowa. Od kra?ca do kra?ca, jak okiem si?gn??, migota?y ?wiate?ka zniczy, rozsiewaj?c s?odk? wo? pal?cego si? wosku. Z pobliskiej kaplicy rozlega?y si? g?osy ?a?osnej modlitwy o wieczne odpoczywanie dla zmar?ych, a przecie? tak?e o spokój ducha dla nas ?ywych. Mnie ten nastrój udziela? si? szczególnie, bo zaledwie dwa miesi?ce temu po?egna?em na zawsze moj? staruszk? mam?, a najbli?si przyjaciele stracili d?ugo wyczekiwane, a jeszcze nienarodzone male?stwo. B?d?c na cmentarzu widzia?em nowe groby ofiar smole?skiej katastrofy w Alei Zas?u?onych. Krakowianie jednak najwi?kszy ho?d sk?adali ludziom kultury i teatru. Morzem zniczy zalane by?y miejsca spoczynku uznanych, mi?dzy innymi Marka Grechuty (piosenkarza i poety), Tadeusz Kantora (malarza i twórcy Teatru Cricot2), Piotra Skrzyneckiego (wspó?twórcy kabaretu „Piwnica pod Baranami”), Jerzego Bi?czyckiego (aktora i dyrektora Starego Teatru), Basi Kwiatkowskiej (aktorki teatru i filmu), a tak?e Jerzego Panka (znakomitego polskiego artysty grafika).

Ich ?ycie, jak i wszystkich innych, w starych kamiennych grobach i ?wie?o uklepanych mogi?ach by?oby tak jak te kartki, które wyrwane z kalendarza wiatr unosi w niepami??. Ale my… nie chcemy zapomina? i jak mówi? Cyprian Kamil Norwid o o?tarzach pami?ci, „gdzie si? jeszcze ?wi?ty Ogie? ?arzy i my winni?my im cze??”.

No có?, ?ycie i ?mier? s? ze sob? nieod??czne, a cmentarne obrz?dki stanowi? jakby pomost pomi?dzy dwoma brzegami Styksu.

S? to dni pi?kne w swojej g??bi i zadumie, akcentowane te? we wspania?ych audycjach Programu II Polskiego Radia, które s? dost?pne dla polskich s?uchaczy poza granicami kraju poprzez internet.

We wtorek by? Dzie? Zaduszny – jakby ostatni akt tej trylogii. Polacy wrócili do pracy, a wraz z nimi i ja. My?l?c nadal o Wyspia?skim i innych artystach, którzy ulegli urokowi Bronowic, poszed?em tam, by przymierzy? si? do tego magicznego miejsca. Wype?ni?em kilka kartek szkicownika, z czego jedn? – kilkuminutowy rysunek – za??czam dla czytelników „Nowego Czasu”.

Wojciech Sobczy?ski

Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat wykroczenia warszawa | blachowkręty nierdzewne | usługi geodezyjne Czerwionka | transport węgiel Rybnik | mediator Rybnik
dietetyk rybnik | cyklinowanie Skierniewice | szkolenia sandomierz | angielski prywatnie Katowice | laser oka gdańsk