KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Pan Edward
2019.11.26 /
TAGI:
Share |
Komentarz Krystyny Cywi?skiej wys?uchany i zapisany przez Teres? Bazarnik

Lubi? Teatr Telewizji i staram si? go w poniedzia?ki ogl?da?. Jestem wdzi?czna prezesowi Kurskiemu, ?e przywróci? regularne jego emisje. Musz? te? doda?, ?e Kurski zrobi? ju? sporo dobrego dla telewizji, cho? to nie mój bohater. Wr?cz odwrotnie. Arogancki facet, nie lubi?. Ale ogl?dam TVP i jestem zadowolona.

Apetyt zaostrzy? mi si? szczególnie, kiedy us?ysza?am, ?e b?dzie o prezydencie Raczy?skim, „Ostatni hrabia Edward Bernard Raczy?ski” (tu nikt nie nazywa? go hrabi?). Zaznaczy? musz?, ?e zna?am pana Raczy?skiego. By? to cz?owiek bardzo skromny. I na pewno nie taki, który nie szed? z biegiem czasu. By? cz?owiekiem nowoczesnym. Nies?ychanie szarmanckim i eleganckim. Ostrzy?am wi?c reszt? wzroku na to, co zobacz?. By? ?wietnym dyplomat?. A co to jest dyplomacja? Od dawna mnie to frapowa?o. Czy to jest umiejetno?? poruszania si? na salonach? Czy dobieranie odpowiednich s?ów, tylko i wy??cznie? Staranie si? nie dra?ni? a zjednywa?, z kimkolwiek ma si? do czynienia?

Otó? pan Edward Raczy?ski moim zdaniem by? du?ej klasy dyplomat? w tym sensie, ?e mia? nienaganne maniery, by? zawsze bardzo uprzejmy, szarmancki, bo tak by? wychowany. Mia? ?wietne kontakty na ca?ym ?wiecie. Natomiast je?li chodzi o polityczne znaczenie, jakie wniós? w histori? Polski, to wydaje mi si?, ?e minimalne. Nie dlatego, ?e nie chcia?, bo z pewno?ci? chcia? tak? rol? odegra?, ale warunki temu nie sprzyja?y. I nie tylko jemu. Pi?sudskiemu si? akurat uda?o. Cho? wokó? Raczy?skiego p?ywa?y nadzieje ró?norakie. Wiedzieli?my, ?e ma szerokie znajomo?ci w Foreign Office. Wydawa?o nam si?, ?e b?dzie mia? odpowiedni wp?yw na posuni?cia brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, które mog?oby korzystnie zmieni? sytuacj? w PRL-u. Oczywi?cie by?o to bardzo ma?o prawdopodobne, bo polityka brytyjska by?a zawsze polityk? zamkni?t?, prowadzon? wy??cznie w imi? brytyjskich interesów. Wolna Polska nie by?a w ich interesie, bo chcieli utrzymywa? jak najlepsze stosunki ze Zwi?zkiem Sowieckim. Mo?liwo?? jakiegokolwiek oddzia?ywania by?a minimalna, niemniej jednak pan prezydent Raczy?ski robi? co móg?. Natomiast bardzo przys?u?y? si? w sprawie Katynia.

Sztuka o Raczy?skim zosta?a w moim przekonaniu zrobiona po to, by prowadzi? tzw. polityk? historyczn?. Raczy?ski by? gwo?dziem, który si? wbi?o w ?cian?, a na gwo?dziu powiesi?o inny obraz. Mia? bardzo bujne ?ycie. By? elegancki, dowcipny, by? inteligentny, maj?tny. Bywaj?cy w ?wiecie. Obje?d?a? Ameryk?, Europ?. Mia? trzy ?ony. O?eni? si? najpierw z zamo?n? Angielk?. Potem z pani? Cecyli?, nies?ychanie mi?? i kochaj?c?. Mia? trzy córki. Na d?ugie lata zwi?za? si? z pani? Aniel? Mieczys?awsk?, z domu Lilpop. Pani Aniela by?a bardzo zakochana w panu Raczy?skim i ca?y czas tupota?a wokó? niego, cho? pobrali si? dopiero dwa lata przed jego ?mierci?.

Pani Aniela, by?a osob? bardzo ekscentryczn?, tak jak ekscentryczne s? miliarderki. Szalenie j? lubi?am. Mo?e dlatego, ?e ona co jaki? czas do mnie dzwoni?a, kiedy mia?am jeszcze sta?y felieton w „Dzienniku Polskim i Dzienniku ?o?nierza”. – Pani Krystyno, mój Najdro?szy chcia?by wiedzie? o czym b?dzie pani felieton. Na co ja: – Pani Anielu, pani Najdro?szy, a dla mnie mi?y, przekona si? o tym, jak mój felieton przeczyta. Mam nadziej?. – Aha, to pani robi Najdro?szemu trudno?ci? – Bynajmniej – ja na to, jak w piosence M?ynarskiego. Za par? tygodni pani Aniela znowu dzwoni: – Pani Krystyno, mój Najdro?szy chce pani powiedzie?, ?e pani niepotrzebnie przejecha?a si? po tym czy po owym (tu pada?y ró?ne nazwiska w zale?no?ci od okoliczno?ci), bo to nie s?u?y polskiej sprawie. – A co s?u?y polskiej sprawie? – zwyk?am pyta?. – No, mój Najdro?szy. – Aha. A jak Najdro?szy s?u?y polskiej sprawie, bo ja bym chcia?a wiedzie?? – A, to jest ju? rozmowa w cztery oczy.

Niestety nigdy do tej rozmowy w cztery oczy z prezydentem Raczy?skim nie dosz?o. Ale spotyka?am go przy ró?nych okazjach. Z Teatru Telewizji nic si? nie dowiedzia?am o jego ?yciu poza wk?adaniem w jego usta ró?nych frazesów hurra patriotycznych. Patriotyzm hurra przestaje by? patriotyczny. Pan Edward by? niezwykle mi?ym i szlachetnym cz?owiekiem, i mia? pi?kny pa?ac w Rogalinie.

Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |narty OC | pręty nierdzewne | ubrania robocze Wodzisław | transport pellet Żory | wykrawarki rewolwerowe
bubble bar | odnowienie uprawnień spawaczy | kurs pierwszej pomocy sandomierz | śruby nierdzewne | barlinecka deska podłogowa wodzisław rybnik