KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Muzyka jest obietnic? lepszego ?wiata
2019.11.26 /
TAGI:
Share |
Leszek Mo?d?er, pianista i kompozytor, jest jedn? z najwi?kszych rewelacji ostatniej dekady polskiego jazzu. Z Leszkiem Mo?d?erem rozmawia Tomasz Furmanek.

W jednym z wywiadów podzieli?e? si? nast?puj?c? refleksj?: „Nie s?dz?, abym nagra? ju? jak?? wa?n? p?yt?, moje najlepsze nagrania s? wci?? przede mn?”. Czy ta wa?na p?yta pojawi?a si? ju?, a je?eli tak, to która?

– My?l?, ?e tak? wa?n? p?yt? mo?e by? ta nagrana z zespo?em Holland Baroque. Jest to moja pierwsza p?yta w stylistyce, o której zawsze marzy?em i któr? przeczuwa?em moj? wewn?trzn? wyobra?ni?. Ta p?yta, zatytu?owana „Earth Particles”, jest pierwszym krokiem ku muzyce z pogranicza klasyki i jazzu, gdzie celem jest, aby przy zachowaniu wyrafinowanej formy, osi?gn?? wysok? temperatur? emocji. Mam wra?enie, ?e na tej p?ycie po raz pierwszy mi si? to uda?o!

Przepowiada?e? jaki? czas temu „wielki powrót muzyki klasycznej na listy przebojów”, a wag? ??czenia muzyki klasycznej z innymi gatunkami, szczególnie z jazzem, zawsze podkre?la?e?. Czy „Earth Particles” jest wype?nieniem twojej idei w??czania muzyki klasycznej do twojej twórczo?ci i prezentowania jej wspó?czesnemu odbiorcy?
 
– Zdaj? sobie spraw?, ?e publiczno?? s?uchaj?ca muzyki to masa ludzi bardzo zró?nicowana pod wzgl?dem rozwoju intelektualnego, rozwoju duchowego, itd... Mia?em takie niem?dre marzenie, ?e muzyka klasyczna b?dzie muzyk? popularn?, ale ona chyba nigdy nie b?dzie tak popularna z racji tego, ?e po prostu jest o wiele bardziej wyrafinowana i bardziej zaawansowana formalnie i brzmieniowo, oraz eksploatuje w pe?ni system dwunastotonowy, który jest dwunastkowym systemem matematycznym w gruncie rzeczy. Tak naprawd?, aby w pe?ni odbiera? przekazy zakodowane w tym systemie, trzeba z muzyk? klasyczn? mie? kontakt najlepiej od dziecka.

Czyli, dla osoby, która nie wch?on??a materii/formy muzyki klasycznej, odbiór mo?e by? trudny lub do pewnego stopnia nieczytelny?

– Mo?e to by? do?? skomplikowane. Trzeba zwróci? uwag? na to, ?e materia? harmoniczny i melodyczny utworów popowych, w du?ej mierze ameryka?skich, opiera si? na pentatonice, która sk?ada si? raptem z pi?ciu d?wi?ków. System dwunastod?wi?kowy ju? z racji tego, ?e jest bardziej zaawansowany, staje si? nieco mniej zrozumia?y dla osób, które nie mia?y czasu si? z nim oswoi?. A muzyka popowa dzisiaj uleg?a sporemu uproszczeniu w stosunku do tego, czego s?uchali?my w latach 60. czy 70. Matematycznie rzecz ujmuj?c, wspó?czesna muzyka popularna ma mniej sk?adników ni? muzyka popularna w latach 60-80.
 
W twojej dyskografii jest kilka p?yt po?wi?conych Chopinowi i jego muzyce. Czy Fryderyk Chpin jest dla ciebie najwa?niejszym kompozytorem?

– Chopin jest wa?ny dla ka?dego Polaka, jest niezmiernie wa?n? ikon? w naszej zbiorowej ?wiadomo?ci, podobnie jak Paderewski, który by? jednym z najwa?niejszych premierów w polskiej historii, a przecie? równocze?nie by? pianist? koncertuj?cym... Muzyka Chopina jest wielu Polakom bardzo bliska. Powiem bardzo szczerze – ja po prostu dosta?em bardzo konkretne zamówienia na te p?yty, gdyby nie to, to nie przyst?pi?bym do realizacji takiego projektu jak Chopin na jazzowo. Ja oczywi?cie muzyk? Chopina kocham nie bardziej i nie mniej ni? pozostali piani?ci, ale zrealizowa?em te p?yty tylko i wy??cznie dlatego, ?e dosta?em takie zamówienia od producenta.
 
Ceniony jeste? za twój wysublimowany styl gry. Cz?sto pojawiaj? si? opinie, ?e twoja muzyka ma w sobie co? mistycznego, a ty wydajesz si? by? osob? uduchowion?. Czy ty te? tak siebie postrzegasz?

– Interesuje mnie wszystko, co dzieje si? w sferze, któr? jestem w stanie tylko i wy??cznie przeczuwa?. Dla bardzo wielu osób jasne jest, ?e istnieje jaka? tajemnica w procesie ?ycia, i ?e materia, czyli to co widzimy, nie jest wszystkim w czym uczestniczymy – i to mnie oczywi?cie bardzo interesuje. Zdaj? sobie jednak spraw? z tego, ?e trzeba si? przejawia? konkretnie, w materii, czyli robi? bardzo konkretne rzeczy tutaj na planecie Ziemia. Mo?emy sobie o duchowo?ci rozmawia?, z tym ?e nigdy nie dojdziemy do porozumienia w tej kwestii, dlatego ?e wy?sze wymiary zawsze kontaktuj? si? z pojedyncz? osob? tylko i wy??cznie za pomoc? poj??, które ta osoba ju? sobie wypracowa?a, a ka?dy ma inny zestaw poj??, inny j?zyk b?dzie do niego przemawia?, wi?c nie da si? na poziomie s?ów dogada? w kwestiach rzeczywisto?ci duchowej. Ona jest tylko i wy??cznie wyobra?eniem ka?dej osoby i ka?da z tych osób, która mówi o duchowo?ci swoim j?zykiem, ma racj?.
 
Czy mo?na wi?c powiedzie?, ?e jeste? wra?liwym cz?owiekiem, który stara si? st?pa? twardo po ziemi, ale czasami te? jest w stanie dotkn?? jakiej? wy?szej sfery?

– Muzyka jest obietnic? lepszego ?wiata i jest wyrazem jakiej? rzeczywisto?ci, która jest ponadmaterialna – dobra muzyka! Ja czasami sam nie do ko?ca rozumiem, co si? dzieje podczas moich koncertów, ale cz?stokro? mam takie sygna?y ze strony publiczno?ci, ?e dzieje si? co?, co w?a?nie mo?na nazwa? zdarzeniem duchowym. Ale to nie jest moja zas?uga, ani ja nie mam do ko?ca na to wp?ywu.

Ma?a sala z zas?uchan? publiczno?ci?, czy raczej wielotysi?czna hala? Czy jest to w ogóle, z twojego punktu widzenia, jaka? ró?nica?

– Mam wra?enie, ?e liczba osób, które przysz?y na koncert nie decyduje o jako?ci tego wydarzenia. Nie wiem dok?adnie, jakie s? komponenty niezb?dne, ?eby si? odby? dobry koncert. Przyznam szczerze, ?e to, jak liczna jest publiczno??, z mojego punktu widzenia nie ma znaczenia, chocia? ja chyba wol? gra? w wi?kszych salach.
 
Jakie s? twoje zainteresowania lub pasje nie zwi?zane z muzyk??

– Interesuje mnie zagadnienie ?wiadomo?ci samej w sobie, staram si? du?o czyta? na ten temat, bo zjawisko ?wiadomo?ci jest dla mnie fascynuj?ce i chcia?bym na ten temat jak najwi?cej wiedzie?. Oprócz tego fascynuje mnie przyroda, po prostu. Przyroda, natura, kontakt ze stworzeniem, ?wiat zwierz?t, ro?lin. Fascynuje mnie w?a?ciwie ka?de zjawisko przyrodnicze. Przyznam, ?e coraz cz??ciej jestem zdumiony doskona?o?ci? otaczaj?cego mnie ?wiata, liczb? gatunków ro?lin, zwierz?t, doskona?o?ci? konstrukcji ludzkiego cia?a... To mnie autentycznie fascynuje, zadziwia i zachwyca.
 
Ca?y czas udaje ci si? zachowa? ten jak?e wa?ny element entuzjazmu i ?arliwo?ci, który na pocz?tku twojej kariery, na scenie „jazzowej” w Polsce, sprawi?, ?e publiczno?? ci? pokocha?a! To ca?y czas w tobie tkwi, prawda?

–Tak, tak!... Aczkolwiek, wydaje mi si?, ?e niemo?liwy jest rozwój artysty bez konkretniejszego si?gania po praktyki duchowe. Show biznes ci? zawiedzie, partnerzy ci? zawiod?, pieni?dze oka?? si? zrobione z papieru, system oka?e si? podst?pny, kariera oka?e si? nietrwa?a – jedyn? rzecz?, której mo?na cho? na chwil? si? chwyci? jest rzeczywisto?? duchowa, która pozwala w?a?nie zachowa? t? ?arliwo?? wykonywania muzyki konieczn? do tego, aby ludzie w ogóle zechcieli kupi? bilet.
 
Jaka jest twoja rzeczywisto?? duchowa? Jak si? przejawia?

– Uprawiam samoobserwacj?, czyli staram si? aktywnie i ?wiadomie uczestniczy? we wszystkich procesach, które zachodz? w moim ciele oraz w mojej ?wiadomo?ci.
 
A wi?c kluczem do poznania otaczaj?cego nas ?wiata jest samopoznanie? Przygl?daj?c si? sobie pog??biasz swój kontakt ze ?wiatem?

– Tak. Najlepszym portalem do wej?cia w rzeczywisto?? duchow? jest po prostu w?asne cia?o.
 
Wracaj?c do muzyki. Masz za sob? imponuj?c? liczb? kolaboracji muzycznych z wybitnymi muzykami, ale cz?sto wracasz do wspó?pracy z Larsem Danielssonem. Co w nim cenisz najbardziej?

– Przede wszystkim jest on muzykiem, który ma bardzo klasyczne podej?cie do samego
brzmienia, interesuje go szlachetne brzmienie, ma szacunek do brzmienia swojego instrumentu. Szukamy pi?kna w tych samych obszarach poprzez to, ?e jeste?my wychowani na literaturze klasycznej, podobne rzeczy odbieramy jako pi?kne, a to bardzo u?atwia porozumienie na scenie. Ma on te? tak? pi?kn? cech?... – jest bardzo ?yczliwym partnerem muzycznym, bardzo wspomagaj?cym. To jest rzecz, która w?a?ciwie decyduje o jego genialno?ci i o tym, ?e chce si? z nim gra?. Jest wielu muzyków, do których nie zadzwoni? ponownie, dlatego ?e s? zaj?ci realizowaniem jakiego? w?asnego planu, natomiast Lars jest muzykiem niezwykle wspieraj?cym na scenie. To jest co?, co w nim ceni? chyba najbardziej, oprócz jego niezwyk?ej techniki, melodyjno?ci, opanowania instrumentu – w?a?nie ta ?yczliwo??, która ju? jest, mo?na powiedzie?, aspektem jego duszy. 

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |nagrobki pomniki wodzisław | pierścienie nierdzewne | usługi geodezyjne Leszczyny | transport ekogroszek Pszów | mediator Rybnik
bubble bar | nakrętki nierdzewne | mapa do celów projektowych Rybnik | pręty gwintowane nylonowe | metamorfozy śląsk