KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Nowy ambasador
2016.12.10 / Grzegorz Ma?kiewicz
TAGI:
Share |
Pe?na nazwa tego zaszczytnego stanowiska brzmi: Ambasador Nadzwyczajny i Pe?nomocny RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó?nocnej. Zosta? nim zwi?zany od lat z Londynem Profesor Arkady Józef Rzegocki.

To du?e wyzwanie dla profesora Rzegockiego, wybitnego znawcy teorii, politologa, historyka idei, rzuconego w empiryczne centrum dotychczasowych bada?. To troch? tak jakby ornitologa zmusi? do latania. Do?wiadczenie zawodowe prof. Rzegockiego ma jednak t? przewag?, ?e nie ogranicza?o si? do teorii. Praktyka, funkcjonowanie w ?rodowisku, ró?ne przedsi?wzi?cia wynikaj?ce z intelektualnych zainteresowa? stworzy?o unikatow? platform? funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Od kilku lat b?d?c ju? profesorem najstarszej polskiej uczelni, i jednej z najstarszych w Europie, Uniwersytetu Jagiello?skiego, stworzy? w Londynie o?rodek naukowy swojej Alma Mater i ?rodowisko z?o?one z m?odych przedstawicieli pogardzanej emigracji zarobkowej przyby?ej tu po przyst?pieniu Polski do Unii Europejskiej. Jest wi?c chyba pierwszym ambasadorem dysponuj?cym na miejscu du?ym zapleczem wychowanków. Zna ich problemy i realia ?ycia polskiej diaspory, zna te? doskonale gospodarzy. Nie jest zawodowym dyplomat?, ale takie do?wiadczenie to znacznie wi?cej ni? urz?dnicze szlify, to dobra zapowied? innej, nie ortodoksyjnej kadencji i szansa na wzmocnienie polsko-brytyjskiej wspó?pracy poza sztywnym protoko?em. W bardzo trudnym okresie, ale mo?e w?a?nie dzi?ki takiemu rozwi?zaniu napi?cia, które rozpocz??y kadencj? nowego ambasadora, nie b?d? tak dokuczliwe dla obu stron.

Arkady Rzegocki od lat specjalizuje si? w angielskiej my?li politycznej. Efektem tych zainteresowa? by?y ksi??ki: Thomas Babington lord Macaulay, O rewolucjach, makiawelizmie i post?pie i Lord Acton, W stron? wolno?ci. By? równie? wspó?autorem pracy podsumowuj?cej histori? Polaków w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny ?wiatowej i po jej zako?czeniu. Ksi??ka Prezydenci i Rz?dy Rzeczypospolitej na Uchod?stwie w walce o niepodleg?? Polsk? w latach 1939-1990 (wraz z M. Flemingiem i H. Taborsk?), Londyn-Kraków 2013 jest nie tylko wa?n? pozycj? w naszej historiografii, ale tak?e swego rodzaju mandatem nowego ambasadora. Nie umniejszaj?c zas?ug poprzednich przedstawicieli RP w Londynie, nikt wcze?niej nie dysponowa? chyba tak? wiedz? na temat osi?gni?? Emigracji Niepodleg?o?ciowej. A wiedza daje podstawy, aby rozpowszechnia? te niew?tpliwe zas?ugi, czego w Polsce po za?amaniu si? komunistycznej w?adzy niestety nie dokonano.

Nowy Ambasador RP w Londynie jest typem naukowca zara?onego bakcylem (w dobrym tego s?owa znaczeniu) obywatelskim. Zna swój warsztat i nie boi si? spo?eczno-politycznego zaanga?owania. To bardzo trudne w kraju komunistycznie ska?onym, gdzie zaanga?owanie po stronie „jedynie s?usznej idei” by?o wa?niejsze od naukowej rzetelno?ci. Nie ogranicza te? swojej akademickiej aktywno?ci do ?ci?le naukowych dezyderat. Od lat podejmuje inicjatywy, które w naturalny sposób s? uzupe?nieniem, a nawet konsekwencj? naukowych bada?. Skupia wokó? siebie grono studentów i wraz z nimi za?o?y? pismo „Pressje”. W latach 2002-2011 pe?ni? funkcj? redaktora naczelnego, a w 2012 roku zosta? prodziekanem ds. mi?dzynarodowych na Wydziale Studiów Mi?dzynarodowych i Politycznych UJ. To w tym okresie zrodzi? si? pomys? powo?ania Polskiego O?rodka Naukowego Uniwersytetu Jagiello?skiego w Londynie. W zamiarze o?rodek ma dawa? szans? kontynuacji naukowych bada? m?odym Polakom przebywaj?cym na Wyspach, ale te? by? wizytówk? polskiej my?li politycznej w ?rodowisku brytyjskim. Z inicjatywy o?rodka organizowane s? liczne wyk?ady z udzia?em Brytyjczyków, powsta? te? pomys? studiów podyplomowych Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO. W tym okresie zarysowa?a si? równie? koncepcja promocji Polski, któr? z pewno?ci? prof. Rzegocki b?dzie realizowa? jako Ambasador RP.

– To du?e wyzwanie. My wiemy znacznie wi?cej o Brytyjczykach ni? oni o nas – podkre?la nowy ambasador. Dlatego w ambitnych planach du?o miejsca po?wi?ca na dzia?ania, które nie nale?? do dyplomatycznego protoko?u, a s? cz??ci? tzw. soft power, to znaczy aktywno?ci promuj?cej Polsk? na ró?nych poziomach: naukowym, kulturalnym i spo?ecznym. Na ??czeniu ?rodowisk i popularyzacji wiedzy na temat naszego kraju w?ród Brytyjczyków. – Rola przedstawicieli Polski nie powinna si? ogranicza? tylko do protestów dotycz?cych k?amliwych skrótów typu „polskie obozy koncentracyjne”, powinna równie? aktywnie wp?ywa? na wskazywanie naszych osi?gni?? na przestrzeni wieków, kiedy Polska by?a znacz?cym graczem na scenie europejskiej – przedstawia swoj? wizj? prof. Rzegocki, wiedz?c, ?e nie jest to zadanie ?atwe, na pewno nie na jedn? kadencj?.

Tyle z wizji, która na aktywn? realizacj? b?dzie musia?a poczeka?, bo rzeczywisto?? ju? pierwszego tygodnia okaza?a si? brutalna – fala nienawi?ci, nie wobec ambasadora, ale rodaków mieszkaj?cych poza Londynem. W ulicznej bójce zgin?? Polak, mia?y miejsce kolejne pobicia. W kontek?cie Brexitu bardzo ?atwo o jednostronn? interpretacj?. Na tak? ocen? pozwoli? sobie nawet przewodnicz?cy Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker w oficjalnym wyst?pieniu w Parlamencie Europejskim.

Ambasador RP w tej trudnej sytuacji wstrzymuje si? od oceny, ale robi wszystko, aby Polacy mieszkaj?cy na Wyspach nie czuli si? zagro?eni i opuszczeni. Ambasada podj??a wiele inicjatyw wspieraj?cych w?adze brytyjskie w wyja?nianiu okoliczno?ci ataków, okaza?a te? pomoc poszkodowanym rodzinom. Po?redniczy?a w nadzwyczajnej i nag?ej wizycie polskich ministrów zaniepokojonych rozwojem sytuacji. Zdaniem ambasadora Rzegockiego by?o to mo?liwe dzi?ki dobrym stosunkom polsko-brytyjskim.

Te nag?e i tragiczne okoliczno?ci przej?cia funkcji Ambasadora RP w Londynie nie sprzyjaj?, ale te? nie zwalniaj? z realizacji planów rozpocz?tej kadencji. – Wa?nym zadaniem – podkre?la ambasador Rzegocki – jest usprawnienie pracy polskich konsulatów.

Przed obj?ciem placówki rozmawia? z kompetentnymi przedstawicielami rz?du w celu uproszczenia urz?dniczych procedur, mi?dzy innymi dotycz?cych spraw paszportowych. Wszyscy zgadzaj? si?, ?e okres oczekiwania na polski paszport jest zbyt d?ugi i mo?na go upro?ci? zwyk?ymi decyzjami administracyjnymi. Nowo mianowany ambasador zapewnia równie?, ?e spotka? si? ze zrozumieniem w sprawie otwarcia konsulatu w Birmingham. Wystarczy porównanie ilo?ciowe, które zdecydowanie przemawia za takim rozwi?zaniem. Mo?e w ko?cu g?os obywatelski (petycja z podpisami Polaków z Birmingham i okolic) b?dzie s?yszalny. Na spotkaniu z przedstawicielami mediów polonijnych ambasador Rzegocki zgodzi? si? równie? z konieczno?ci? zorganizowania polskiej pomocy prawnej, która mo?e zapobiec drastycznym przypadkom interwencji urz?dników brytyjskich. Problem ten dotyczy przede wszystkim niektórych polskich rodzin, które z powodu braku znajomo?ci tutejszego prawa nara?one s? na utrat? dzieci.

Profesor Arkady Rzegocki do Wielkiej Brytanii przyje?d?a? ju? w czasach studenckich. Fascynacja brytyjsk? kultur? i my?l? polityczn? pozosta?a. Teraz jako Ambasador Nadzwyczajny i Pe?nomocny RP ma szans? wykorzysta? zdobyt? wiedz? pro publico bono. Nie w?tpi?, ?e tego dokona, ale nie zrobi tego sam, my te? jeste?my ambasadorami RP (wielokrotnie podkre?la? Arkady Rzegocki) i powinni?my aktywnie wspiera? naszych przedstawicieli, nas samych i nasz kraj. Wbrew ksenofobicznym incydentom mamy mocn? pozycj? na Wyspach.

Ambasador Witold Sobków wyjecha? z placówki w Londynie po up?ywie czteroletniej kadencji i obj?? wa?ne stanowisko Dyrektora Politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |Kancelaria adwokacka Wodzisław Śląski | liny nierdzewne | usługi geodezyjne Leszczyny | ekogroszek Rydułtowy | wykrawarki rewolwerowe
odchudzanie racibórz | cyklinowanie Brwinów | Utrzymanie zieleni Żory | pierścienie nierdzewne | drzwi Porta wodzisław rybnik