KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Szko?a jak ogie? do petardy
2016.12.10 / Teresa Halikowska
TAGI:
Share |
Ma?gorzata Librowska od ponad 18 lat mieszka w Anglii, od pi?ciu w szczególnym miejscu, kojarzonym z Szekspirem – Stratford upon Avon. Jest jedn? z 24 osób, które we wrze?niu tego roku uczestniczy?y w programie Szko?y Liderów Polonijnych w Warszawie. By?o to dla niej bardzo ciekawe do?wiadczenie. W rozmowie z Teres? Halikowsk? mówi sposobach inspirowania m?odych ludzi pragn?cych zaanga?owa? si? w prac? spo?eczn? na rzecz zbiorowo?ci polskiej na obczy?nie.

Czym jest Szko?a Liderów?

– Zosta?a powo?ana w roku 1994 przez prof. Zbigniewa Pe?czy?skiego, wówczas wyk?adowcy PPE (Philosophy, Politics, Economics) na Oxford University. Jej misj? by?o kszta?cenie i wspieranie liderów dzia?aj?cych w sektorze publicznym oraz pozarz?dowym, w samorz?dach terytorialnych oraz w partiach politycznych. Od 2014 roku organizacja istnieje ju? pod nazw? Fundacja Szko?a Liderów, kontynuuj?c swoje szczytne cele. Owocem dwudziestoletniej dzia?alno?ci Szko?y Liderów jest rosn?ca liczba absolwentów rozsianych po ponad 40 krajach ?wiata. Niektórzy z nich zasiadaj? w Europarlamencie, Sejmie RP, w organach samorz?dów terytorialnych, inni za? pe?ni? kierownicze funkcje w inicjatywach spo?ecznych.

W jaki sposób znalaz?a? si? w?ród uczestników tegorocznych warsztatów szkoleniowych dla kandydatów na liderów polonijnych?

– O Szkole Liderów Polonijnych dowiedzia?am si? z mediów spo?eczno?ciowych. Zale?a?o mi na poszerzeniu wiedzy z zakresu umiej?tno?ci liderskich, pomocnych w scalaniu spo?eczno?ci wielonarodowych, ale równie? naszej, polskiej, która ma tendencje do fragmentaryzacji, a cz?sto nie ma ochoty do podejmowania dzia?a? na rzecz popularyzacji warto?ci narodowych. Kilka lat temu uko?czy?am studia podyplomowe w Polskim O?rodku Naukowym UJ w Londynie, kierowanym przez obecnego ambasadora RP w Londynie, prof. Arkadego Rzegockiego. By?a to wspania?a wyrzutnia do dzia?a? na rzecz Polski i kultury polskiej, które s? bardzo bliskie mojemu sercu. Motywem przewodnim tego kursu by?o poszerzenie wiedzy o partnerstwie polsko-brytyjskim w Unii Europejskiej i NATO, a tak?e wzbudzenie w nas poczucia wiary, ?e wszyscy jeste?my na swój sposób ambasadorami Polski. Szko?a Liderów Polonijnych opiera si? na fundamentach tych warto?ci, wzmacniaj?c kompetencje przywódcze, daj?c mo?liwo?ci nawi?zania kontaktów z liderami i organizacjami w Polsce oraz praktyczn? wiedz? na temat, jak anga?owa? lokaln? spo?eczno?? w dzia?ania na rzecz Polski. Oferuje tak?e co? niezmiernie wa?nego – jednoczy ludzi wszystkich opcji politycznych, zapewniaj?c platfom? do porozumienia i wspó?pracy oraz, co za tym idzie, umo?liwia trwa?e kontakty z innymi liderami polonijnymi. Jest to szansa na poznanie fantastycznej ekipy niestrudzonych zapale?ców – wizjonerów z ró?nych stron ?wiata!

Co by?o warunkiem uczestnictwa?

– Kryteria naboru ró?ni? si? w zale?no?ci od tego, do kogo jest skierowany konkretny program szkole?. O miejsce w VIII Szkole Liderów Europy Zachodniej mog?y si? ubiega? osoby pochodzenia polskiego w przedziale wieku od 20 do 40 lat, które na sta?e mieszkaj? na terenie jednego z krajów Europy Zachodniej i s? zaanga?owane w dzia?ania na rzecz ?rodowisk polskich lub promocj? Polski od co najmniej dwóch lat.

Ile osób zosta?o wybranych?

– Do tegorocznej edycji zosta?y zaproszone 24 osoby z Austrii, W?och, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Hiszpanii, Francji i Holandii. By?y to osoby o bardzo zró?nicowanym profilu i dorobku, których ??czy jedna silna idea – mi?o?? do ojczyzny i pragnienie dzia?ania na rzecz swojej spo?eczno?ci oraz opowiadania o Polsce i jej kulturze za granicami kraju.

Jaki by? g?ówny cel tego zjazdu dzia?aczy polonijnych?

– Szko?a stawia sobie za cel wspieranie rozwoju m?odych liderów poprzez ró?nego rodzaju programy edukacyjne. Dzia?aniom szko?y przy?wiecaj? s?owa jej za?o?yciela, prof. Zbigniewa Pe?czy?skiego: „Potencjalni liderzy s? wsz?dzie, a my potrafimy ich odnale?? i wesprze?”.

Na ile organizatorzy wywi?zali si? w osi?gni?ciu swoich celów tym razem?

– Kiedy ostrzegano nas, ?e b?dziemy pracowa? od rana do pó?nej nocy, my?la?am, ?e to tylko ?art. Tymczasem okaza?o si?, i? organizatorzy nie zmarnowali ani minuty przeznaczonego dla nas czasu – zaj?cia zaczyna?y si? o godzinie 8 rano, a ko?czy?y cz?sto po 22. Poziom przygotowania zjazdu oceniam bardzo wysoko, otrzymali?my profesjonalny koktail warsztatów, na których poznawali?my metody prowadzenia debat, budowania i motywowania zespo?u oraz pozyskiwania ?rodków na rozwijanie dzia?alno?ci spo?ecznej. Fantastycznym elementem by?y wizyty studyjne, podczas których poznawali?my wspó?czesne oblicze kraju – poczynaj?c od odwiedzin w Zagrodzie Ojrzanów, wizyt? w Wodnej Osadzie Grzegorzewice, w domu kultury w ?abiej Woli i w Ochotniczej Stra?y po?arnej Sku?y. Spotkania z lokalnymi liderami o?rodków mia?y na celu pokazanie dobrych praktyk, przyk?adów wspó?pracy w projektach i lokalnych sposobów na przedsi?biorczo??.

Równie warto?ciow? cz??ci? programu tegorocznych warsztatów by?a wizyta w ?odzi, gdzie odwiedzili?my Polski Zwi?zek G?uchych – dowiedzieli?my si? o problemach anga?owania osób g?uchych w sprawy publiczne i umo?liwianiu pe?nego funkcjonowania w j?zyku mniejszo?ci, co w istotny sposób przek?ada si? na nasz? dzia?alno?? za granic?. Spotkali?my si? te? z ?ódzkimi politykami w Urz?dzie Miasta oraz z przedstawicielami organizacji pozarz?dowych, zaanga?owanych w promocj? partycypacji spo?ecznej.

Niezwykle inspiruj?cym elementem by? wyjazd do Warszawy, a tam spotkanie z dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza, a nastepnie wizyta w MSZ i udzia? w panelu dyskusyjnym z sekretarzem stanu Janem Dziedziczakiem na temat wspó?pracy Polonii i Polaków za granic?. Tego dnia odwiedzili?my równie? Muzeum Historii ?ydów Polskich POLIN, a tak?e wzi?li?my udzia? w spotkaniach z przedstawicielami organizacji wspieraj?cych dzia?ania III sektora. Wys?uchali?my równie? ciekawego wyk?adu na temat budowania marki narodowej. Ostatnim punktem tego bogatego w wydarzenia programu by?a dyskusja z udzia?em dr Ma?gorzaty Bonikowskiej i dr Ma?gorzaty Kaczorowskiej pt. „Brexit – Konsekwencje dla Europy i polskiej polityki zagranicznejˮ zorganizowana w kawiarni Czytelnik w Warszawie.

Co szczególnie pozostanie Ci w pami?ci?

– Cudowni ludzie – pasjonaci, których mia?am okazj? pozna?. Jest to zarówno grono niezwykle profesjonalnych, oddanych i pracuj?cych ponad podzia?ami organizatorów, jak i wspania?ych i inspiruj?cych kolegów i kole?anek z innych cz??ci Europy Zachodniej. Jestem pod g??bokim wra?eniem ogromu pracy, jaki wk?adaj? w dzia?ania na rzecz Polaków za granic?, docieraj?c do nich poprzez struktury publiczne, pozarz?dowe i polityczne. Równie niezapomniane b?d? wizyty studyjne: wczesnojesienna przechadzka z przewodnikiem po ?odzi, malownicze krajobrazy podwarszawskich wsi czy spacer po zalanych wrze?niowym s?o?cem ulicach Warszawy; szczególne miejsca i ciekawi ludzie, których poznali?my – wszystko to wzmocni?o moje poczucie wi?zi z Polsk? i doda?o skrzyde?.

Na jakiego typu praktyczn? pomoc mog? liczy? uczestnicy takich zjazdów po powrocie do domu?

– Ju? podczas samych zaj?? mobilizowano nas silnie do refleksji nad dalszymi dzia?aniami i sposobami wzajemnej wspó?pracy. Fakt, i? przebywali?my razem przez 10 dni, skupieni wy??cznie na wypracowywaniu najlepszych praktyk naszej dzia?alno?ci, pozwoli? nam postawi? sobie odwa?ne cele i siega? wysoko! Po uko?czeniu kursu uczestniczy otrzymuj? status absolwentów, a to w??cza ich w rozci?gni?t? na obszarze pi?ciu kontynentów sie? wsparcia i wzajemnej inspiracji. Dost?pne s? kursy internetowe i szkolenia specjalistyczne, odbywaj? si? zjazdy absolwenckie czy akcje pt. Przenocuj lidera.

Intryguj?ce – co to dok?adnie znaczy?

– Jest to akcja zach?caj?ca do osobistych kontaktów; wzajemnego odwiedzania si? celem wymiany do?wiadcze? i dyskusji nad lokalnymi problemami. My?l?, ?e to znakomita idea i mam nadziej?, ?e si? przyjmie, nawet je?li wymaga od nas dodatkowego nak?adu czasu.

Jak do?wiadczenia zdobyte w Szkole Liderów przek?adaj? si? na Twoje dzia?ania?

– Staram si? by? aktywna tu, gdzie mieszkam, w Stratford upon Avon. Dzia?am tutaj jako t?umacz- wolontariusz, wspó?pracuj?c z lokalnym Citizen Advice Bureau i pomagaj?c Polakom, którzy zg?aszaj? si? do biura z wszelakiego typu problemami. W Stratford równie? wspó?tworz? Dzieci?cy Festiwal Kol?d, który 15 stycznia b?dzie ?wi?towa? swoje trzecie urodziny. Marek W?s, nasz dyrektor muzyczny, dok?ada wszelkich stara?, aby nada? mu jeszcze pi?kniejsz? opraw?. Chcemy, aby koncert ??czy? ludzi bez wzgl?du na j?zyk i pochodzenie. Nasze wyj?tkowe po?o?enie, w miejscu, które jest kolebk? Szekspira, przyci?gaj?cym entuzjastów kultury z ca?ego globu, równie? zobowi?zuje – moim pragnieniem jest, aby Polacy byli znani w regionie nie tylko jako zaradni i sumienni pracownicy, ale tak?e ludzie o pi?knych i bogatych tradycjach. Pracuj? tak?e jako sekretarz oraz nauczyciel w Polskiej Szkole w Redditch, która w?a?nie ?wi?towa?a swoj? okr?g?? rocznic? powstania.

Do?wiadczenia wyniesione ze szko?y liderów to m.in. mo?liwo?? zdystansowanego spojrzenia na swoje dzia?ania i rzeczowa ocena tego, co mogliby?my zrobi? lepiej. Dzi?ki do?wiadczeniom poznanych kolegów i kole?anek ju? wiem, ?e warto si?ga? po wi?ksze projekty – marzy mi si? zorganizowanie festiwalu filmów polskich, ale do tego potrzeba gruntownego planowania, wsparcia ludzi i du?o czasu. Jestem szcz??liwa, ?e w tym roku, dzi?ki serdecznym relacjom, jakie uda?o nam si? nawi?za? z twórcami filmu Secret Sharer, b?dziemy ponownie go?ci? w miescie Szekspira Piotra i Henriett? Fudakowskich.

Mo?liwo?? nawi?zania znajomo?ci z osobami zaanga?owanymi w prowadzenie polskich szkó? sobotnich, jak? uzyska?am dzi?ki Szkole Liderów Polonijnych to osobne ?ród?o inspiracji. Innowacyjne sposoby organizacji zaj??, pomys? na wspólne szkolenia, wymiana do?wiadcze? – to bezcenna wiedza dla naszej ma?ej, ale pr??nie prosperuj?cej, Polskiej Szko?y Sobotniej w Redditch.

Szko?a Liderów niezmiennie podkre?la?a potrzeb? budowania dobrych relacji oraz – co równie wa?ne– wspó?pracy z innymi organizacjami. Kiedy jest nas wi?cej, jeste?my w stanie równie? wi?cej zdzia?a?, zw?aszcza na szczeblu lokalnym.

Serdecznie dzi?kuj? organizatorom za mo?liwo?? uczestnictwa i gor?co zach?cam zainteresowanych do aplikowania na kolejne edycje Szko?y Liderów Polonijnych. Je?li chcesz dzia?a? na rzecz Polski – ta szko?a da ci ogie? do petardy twoich marze? i ambicji!

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | karabińczyki nierdzewne | geodeci Czerwionka | pellet Rydułtowy | prasy poziome
okulary Gdańsk | cyklinowanie Żyrardów | Koszenie trawników Wodzisław | pręty gwintowane nylonowe | fassadenreinigung wien