KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Czy podzielimy los staro?ytnych rzymian?
2015.11.26 / Krystyna Cywi?ska
TAGI:
Share |
Historia si? powtarza. ?adne zakl?cia tego nie zmieni?. ?adne uczone analizy, ?adne naukowe traktaty ani polityczne zabiegi biegu historii nie powstrzymaj?. Zrobi swoje najgorsze. Co gorsze, w imi? doktryny intelektualnej czy religijnej. Co gorsze, w imi? ideologii. Przyczyna le?y w nas. W ludzkich genach, odczuciach i wierzeniach. Doktryny s? bo?yszczami ludzi g?odnych mitów i intelektualnych wierze?, i zabobonów. Zapewne lekko przynudzam. Prosz? mi darowa?. Ale jestem dog??bnie znudzona i do granic wytrzyma?o?ci wkurzona. Wkurzona tym, co od dawna s?ysz? i obserwuj?. Wkurzona zalewem bezmy?lno?ci, bezradno?ci i g?upoty lewacko-pseudotolerancyjnej. Wszystko to ju? przerabiali?my. Kolejne pokolenia tego do?wiadcza?y.
Najazdy, podjazdy, wojny, gwa?ty, zniewolenia. Morderstwa i grabie?e. Niszczenie dorobku, zabytków kultury i post?pów cywilizacji. Zawsze pod has?ami idea?ów przewrotnych doktryn dyktowanych rzekomo wiar? w lepsze jutro. Wi?c si? nie dziwi? ?adnym atakom terrorystycznym. ?adnym! Tej nowej formie wojny, która toczy si? ju? od dawna.

Trzeba ataku na Pary?, ?eby ?wiat rz?dz?cych nami polityków to sobie teraz uzmys?owi?. Jeste?my rz?dzeni przez grup? ludzi w globalnym ?wiecie. Ludzi nie zawsze z wizj?. Niekoniecznie politycznie odwa?nych. Cz?sto nieodpowiedzialnych. Cz?sto kieruj?cych si? interesami partyjnymi czy narodowo-partykularnymi. Nie sta? nas widocznie obecnie na wielkich m??ów stanu. Takich, którzy rozumiej? potencjalne z?o pod os?on? tolerancji i wyrozumia?o?ci. Jeste?my ich globalnymi ofiarami. Prowadz? nas od kl?ski do kl?ski. Od katastrofy spo?ecznej do katastrofy politycznej. I to wszystko w oparach dymi?cych s?ów, nawo?ywa? i zakl??.

Czy ta wojna, która si? teraz toczy, mo?e by? wygrana? Pewnie kiedy? wykrwawi si? do ko?ca, jak wszystkie inne wojny, ze skutkiem dla nas nieprzewidywalnym. Barbarzy?cy znowu stan?li u naszych bram. Tak jak kiedy? u bram Rzymu. Pisa? o tym Edward Gibbon w s?ynnym dziele The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Pisa? o podbojach, pot?dze, kulturze i cywilizacji rzymskiej. Analizowa? rzymskie najazdy, grabie?e, bezprawie, zniewalanie ludów podbitych oraz o nadu?yciach w?adzy, rozpu?cie i przero?cie pewno?ci o w?asnej pot?dze. Pisa? i o tym, jak ta pot?ga run??a bezpowrotnie. Czy i nas to czeka? W tym naszym dekadenckim, rozbuchanym dobrobytem ?wiecie nierówno?ci, reklam, ?wiate? i ??dzy pieni?dza. Czy i nas czeka zag?ada? Tych naszych pi?knych i pod?ych warto?ci?

Kiedy wybuch?a wiosna ludów arabskich, nie mia?am ?adnych z?udze?. Z niedowierzaniem s?ucha?am i czyta?am s?owa uniesie? i wiwatów na cze?? zwyci?stwa demokracji. Demokracji w ?wiecie arabskim? W ?wiecie przywi?zanym do rz?dów totalitarnych? W ?wiecie ?yj?cym w?asnymi odr?bnymi tradycjami, religi? i kultur?? Polityczna naiwno?? zachodnich polityków oraz wywody niektórych publicystów i psychologów przera?a?y mnie.

W Stanach Zjednoczonych po ataku Zachodu na Irak wylewano do rynsztoków francuskie wino. Wyrzucano do ?mieci francuskie frytki. Bo przewrotny prezydent Francji i jego rz?d odmówili udzia?u w tym szale?stwie. Dzi? wszyscy Amerykanie – i nie tylko – ?piewaj? Marsyliank?. Terrory?ci uderzyli w serce Francji mimo jej ówczesnej postawy. Dlaczego? Za winy jej kolonialnej historii? Czy dlatego, ?e Francja okaza?a si? dla Arabów macoch??

Ostatni atak na Pary? to wojna o kalifat w Europie. Ci, którzy wygrywaj? wojny na wi?ksz? lub mniejsz? skal?, prawie nigdy nie potrafi? zaprowadzi? sprawiedliwego pokoju. A ci, którzy potrafi? zaprowadzi? sprawiedliwy pokój, nigdy nie wygrywaj? wojen. Nie ja to wymy?li?am, ale Winston Churchill.

G??boko wspó?czuj? Francji, boli mnie jej ból. Ale przewrotnie pami?tam, jak z pocz?tkiem II wojny ?wiatowej Francuzi uciekali z Linii Maginota, jak si? poddawali Niemcom i jak z Niemcami kolaborowali. Czy jest sens przypomina? to w?a?nie teraz? I czy jest sens wyci?ga? z tego jakie? wnioski? Chyba nie. Chocia? nie wiem. A patrz?c na te nieludzko potraktowane przez wojn? w Syrii i nierówno?ci spo?eczne t?umy bezdomnych uchod?ców, przypominam sobie nasz polski exodus po atakach niemieckich. Nie hitlerowskich, nie nazistowskich– jak si? teraz to nazywa – ale niemieckich. I rozpami?tuj? wszystkie krzywdy, morderstwa, okrucie?stwa i wysy?ki zadane mojemu narodowi. Przez Niemców i przez Sowietów, w imi? ideologii i doktryn. Te dwa okre?lenia – doktryna i ideologia – strasz? mnie po nocach. Ale jak nazwa? regu?y, które dawa?yby nam poczucie sprawiedliwo?ci spo?ecznej i bezpiecze?stwa? Mo?e spo?eczn? równo?ci?? Niedo?cig?e marzenie. Ta nasza nierówno?? spo?eczna, brak dobrobytu powszechnego, ta nasza uboga Polska, mo?e si? jednak na razie ostanie fali obcych kulturowo przybyszy. Czego jej ?ycz?. I mam nadziej?, ?e si? temu oprze nasz nowy rz?d. I to mimo i wbrew ró?nym w kraju i Europie naciskom. Oprze si?, rozumiej?c sytuacj? w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Francji, rozumiej?c zagro?enie, mimo najlepszej woli, wspó??ycia obcych sobie kultur i religii.

Pod?a jest ta nasza ludzko??. Nieludzka i nieprzewidywalna. Gorzko tego ?a?uj?. A szatani w nas s? odporni na wszelkie egzorcyzmy. Szcz??liwi ci, którzy wierz? w wielk? moc anio?ów. Ja te? bym chcia?a. W ka?dej wojnie mniej liczy si? s?uszno??, o jak? walczymy. Liczy si? tylko zwyci?stwo. George Orwell napisa?: „Wojna to pokój. Wolno?? to zniewolenie. Si?? jest ignorancja”. A nie mówi?am? Mówi?c o ignorancji naszych przywódców?

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |kamieniarstwo wodzisław | śruby kwasoodporne | usługi geodezyjne Leszczyny | transport pellet Wodzisław | giętarka trzpieniowa
water features | cyklinowanie Żyrardów | klasyfikacja gleboznawcza śląskie | opaski kwasoodporne | zakupy ze stylistą śląsk