KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Aby s?owa: dom, historia, Polska, spo?ecze?stwo by?y wa?ne
2015.10.24 /
TAGI:
Share |
Jest adwokatem, mieszka na warszawskiej Pradze-Po?udnie. Jest matk?. By?a ?on?. Mówi jednak, ?e nadal ni? jest. Jej m?? Pawe? Wypych zgin?? pod Smole?skiem. Chce, aby praca za granic? pod rz?dami PiS by?a dobrowolnym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym. Do?? ju? sytuacji w których dzieci znaj? swoich rodziców g?ównie przez Skype - mówi. Ma?gorzata Wypych na drodze do Sejmu RP, a wi?c zaczynamy!

Czym kusi wielka polityka kruch? kobiet??

– Nie jest tak, ?e polityka jest tylko domen? m??czyzn. Pokazuje to chocia?by Beata Szyd?o, która ci??ko pracuje, aby pokaza? Polkom i Polakom, ?e polityka nie zna p?ci, a dobre rozwi?zania dla Polski mog? wyj?? spod r?ki osoby po prostu kochaj?cej Polsk?. Albo jeste? skuteczny, walczysz o sprawy wa?ne dla twojego otoczenia, albo s?aby. P?e? nie ma znaczenia. Jako Polka, matka, adwokat, mieszkanka Warszawy chc? w??czy? si? swoim do?wiadczeniem i wiedz? w zmian?. Jestem z lud?mi i w?ród ludzi, wiem, ?e dobrej zmiany potrzebuj? i jej wygl?daj?.

O jakiej zmianie mówi pani oraz PiS?

– Potrzebujemy zmiany optyki. Zmiany patrzenia na ludzi, gospodark?, edukacj?, system ochrony zdrowia czy zabezpieczenie spo?eczne. Przez lata pa?stwo chcia?o namówi? Polaków do udzia?u w rz?dzeniu, tzw. partycypacji. Ale jak mówi? mi niedawno znajomy socjolog, je?eli pa?stwo, które zach?ca do dzia?ania samo nie dzia?a, to ?aden obywatel nie b?dzie chcia? bra? udzia?u w rz?dzeniu takim pa?stwem.

To mocna i kontrowersyjna teza…

– Od lat mówi si? o chorym systemie s?u?by zdrowia, niedomaga edukacja, która po prostu nie daje absolwentów przygotowanych na innowacyjne rynki pracy. Ju? nie trzeba nawet dodawa?, ?e system zabezpieczenia spo?ecznego upada. Czy trzeba wylicza? dalej? Nie robi? tego z satysfakcj?, nie u?miecham si? wyliczaj?c problemy pa?stwa. To mój kraj, moja Polska. Chc? dla niej jak najlepiej. Mo?emy by? wielcy i musimy mie? marzenia. I jeszcze raz – nie twierdz?, ?e nic si? przez te lata nie uda?o, ale 6,5 mln ludzi ?yje na granicy ubóstwa. ?le maj? si? rodziny wielodzietne. Kwota 153 z? jako zasi?ek piel?gnacyjny na miesi?c. Chce si? krzycze?, a nie spokojnie o tym mówi?.

Co konkretnie chce pani zrobi? w Sejmie?

– Trzy sprawy i trzy kroki, to na pocz?tek. Sprawy spo?eczne Polaków. Warszawa i jej mieszka?cy. Polonia i wzmocnienie jej roli, g?osu i do?wiadczenia. Jak ju? wspomnia?am wcze?niej, musimy – i to s?owo powtarzam: musimy zadba? o najs?abszych. Czy prawie 5 mln osób niepe?nosprawnych poradzi sobie bez wsparcia pa?stwa? To oko?o 12 proc. ca?ej populacji Polski. Rodzicom niepe?nosprawnych dzieci nie wystarczy wspó?czucie i dobre s?owo. Uwa?am, ?e mo?emy jako Polska przeznaczy? wi?ksze ?rodki na pomoc? tym rodzinom. Przecie? w wi?kszo?ci przypadków jedno z rodziców nie pracuje, aby zaj?c si? niepe?nosprawnym dzieckiem czy niepe?nosprawn? osob? starsz?. Musimy uzna? taki wysi?ek jako prac? i po latach przyzna? by? mo?e ?wiadczenie emerytalne.

A dlaczego Polonia bo o niej Pani równie? wspomnia?a?

– Jedna liczba mówi wszystko: 20 mln Polaków ?yje poza granicami Polski. To ogromny zasób wiedzy, do?wiadczenia i przede wszystkim oddania Polsce. Oni oddychaj? Polsk?, my?l? o niej. Ale czy ona my?li o nich? Prezydent Andrzej Duda powo?a? specjalne biuro dla Polonii. To nie gest, to realna decyzja. Na jego czele stoi minister Adam Kwiatkowski, który wcze?niej by? polonijnym pos?em. Dba? o Poloni?, odwiedza? j? i Polonusi mogli czu? jego wsparcie. Jako prawnik, adwokat chc? wzmocnienia roli Polonii. Polacy za granic?, stara Polonia i m?ode pokolenie emigrantów chce g?osu w polskiej debacie. Wyjazd Andrzeja Dudy do Londynu czy ostatni do Nowego Jorku pokaza?y, jak Polacy entuzjastycznie przyj?li swojego prezydenta. Nawet nieprzychylne media musia?y to zauwa?y? i pokaza?.

Czym chcia?aby si? pani zaj?? na pocz?tek?

– Przede wszystkim chc? rozmawia? z lud?mi i w ten sposób wyszukiwa? najbardziej pal?ce problemy. Na pewno nale?y udro?ni? prace wydzia?ów konsularnych. W Londynie niedawno oddano do u?ytku nowy budynek konsulatu a niestety czas oczekiwanie na tak podstawow? us?ug? jak sprawy paszportowe przekracza cz?sto pi?? tygodni. Nierzadko Polacy s? gorzej traktowani przez pracodawców, bo pa?stwo polskie nie potrafi?o stan?? w ich obronie. W tych sprawach b?d? dzia?a?. Polacy równie? za granic? musz? czu?, ?e Polska o nich nie zapomnia?a. Podczas rozmów z emigrantami u?wiadamiam sobie, jak wielki tkwi w nich potencja?. Wystarczy umie? go odpowiednio wykorzysta?. Ci ludzie cz?sto chc? poza Polsk? pracowa? na jej dobre imi?. Skar?? si? jednak, ?e nie czuj? wsparcia instytucjonalnego. To chcia?abym natychmiast poprawi?. Organizacje polonijne zwracaj? uwag? na niejasny system przyznawania dotacji, od kiedy zajmuje si? tym MSZ. To równie? szybko nale?y usprawni?. I w ko?cu chc?, aby praca za granic? by?a pod rz?dami PiS faktycznym, dobrowolnym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym. Do?? ju? sytuacji, w których dzieci znaj? swoich rodziców g?ównie przez skype’a. Dla Warszawy, dla Polonii, dla Polski – to moje has?o i jest ono prawdziwe. Chc? dobrej zmiany dla Polski, która mo?e by? udzia?em ka?dego z nas. I tylko razem wspó?pracuj?c je zrealizujemy.

Mówi pani z pasj? o planach, ale Ma?gorzata Wypych ma tak?e ?ycie osobiste.

– Jak ka?dy mam rado?ci i smutki. Razem z dwójk? dzieci tworzyli?my zwyk?? warszawsk? rodzin?. Poranek 10 kwietnia 2010 roku wszystko zmieni?. Nic ju? nie jest takie jak by?o. Ale ?ycie trwa pomimo tego i mo?e dla tego. Pawe? by? ?wietnym m??em i ojcem. By? dla mnie tak?e wzorem spo?ecznika, harcerza – bo tam si? poznali?my. Je?eli pytanie dotyczy równie? spraw zawodowych to jako prawnik pracuj? w domu pomocy spo?ecznej. Znam wi?c problemy, o których mówi?am wcze?niej, dotycz?ce ludzi wykluczonych czy starszych. Staram si?, aby moje dzieci wyros?y na dobrych i odpowiedzialnych ludzi. Aby s?owa: dom, historia, Polska, spo?ecze?stwo by?y dla nich wa?ne tak jak wa?ne by?y dla ich taty i wa?ne s? dla mnie.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | wkręty nierdzewne | wiertło do metalu Marklowice | węgiel Radlin | suplementy diety produkcja Omega
okulista Gdańsk Wrzeszcz | pręty gwintowane nierdzewne | kurs pierwszej pomocy sandomierz | angielski Katowice | adwokat wodzisław śląski