KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Pla?e dla ka?dego w pó?nocnej Francji
2013.08.07 /
TAGI:
Share |
Wed?ug operatora promowego na trasie Calais-Dover, firmy MyFerryLink, dla wszystkich tych, którzy poszukuj? idealnych wakacji nad morzem, rozwi?zanie mo?e znajdowa? si? bli?ej ni? mo?na by s?dzi?. W pó?nocnej Francji znajduje si? pla?a, która sprosta wymaganiom wszystkich –zarówno tym, którym najwi?ksz? przyjemno?? sprawia budowanie zamków z piasku z dzie?mi, jak i tym, którzy pasjonuj? si? sportami wodnymi. Znajdzie si? te? miejsce dla osób ceni?cych sobie spokój i pi?kno natury oraz dla tych, którzy uwielbiaj? wygrzewa? si? na s?o?cu.

Nadmorski Pary?
Le Touquet, miasto nazywane nadmorskim Pary?em, znane jest g?ównie z eleganckich butików, wy?mienitych restauracji, gwarnego rynku, szykownych kafejek oraz stylowych hoteli. Jednym z najs?ynniejszych jest hotel Westminster z unikatowymi cechami stylu art deco, kuchni? oznaczon? gwiazdk? Michelin oraz s?ynnym Spa autoryzowanym przez Nuxe. Le Touquet to równie? raj dla mi?o?ników sportów wodnych, w szczególno?ci kitesurfingu, windsurfingu i ?eglarstwa, a d?ugie i szerokie pla?e idealnie nadaj? si? do jazdy konnej lub romantycznych spacerów.

Rock pools
Dla osób preferuj?cych nieco bardziej nierówn? i wyboist? sceneri? proponujemy przeja?d?k? malownicz? tras? D940 na po?udnie od Calais, gdzie mo?ecie Pa?stwo wybra? zarówno jedn? z licznych pla? kamienistych
w pobli?u Audresselles, piaskowe wydmy w okolicach Ambleteuse, jak i wszystko co znajduj? si? na trasie pomi?dzy nimi. Skaliste klify Cap Gris Nez oraz Cap Blanc Nez stanowi? wspania?e i malownicze t?o oraz umo?liwiaj? mi?o?nikom spacerów zdobywanie szczytów, z których rozci?gaj? si? niesamowite widoki na kana? La Manche i wybrze?e Anglii.

Rezerwat przyrody
Pod??aj?c na wschód od Calais odkryjecie Pa?stwo przepi?kny rezerwat przyrody Oye-plage. 391 hektarów pla? i wydm stanowi wymarzone miejsce do rozkoszowania si? pi?knymi widokami, ale równie? do obserwacji przyrody. Obszar ten daje mo?liwo?? zobaczenia tak unikalnych okazów ptaków i ro?lin jak ciemi??yk, rokitnik zwyczajny, soliród czy zatrwian. Je?eli do Oye-Plage traficie w odpowiednie porze roku, b?dziecie mogli zobaczy? równie? migruj?ce gatunki ptaków, które przemierzaj? co roku w?a?nie t? tras?. S? to mi?dzy innymi czajki, ostrygojady, szczud?onogi, ?yski, cyraneczki i warz?chy bia?e. Natomiast na pastwiskach spotka? mo?na owce szetlandzkie, byd?o ze szkockiej rasy wy?ynnej oraz kucyki, które s? niema?? rozrywk? dla najm?odszych.

Uj?cie rzeki Somma
Uj?cie Sommy – Baie de Somme – to najwi?ksze estuarium pó?nocnej Francji. Magiczne i wyj?tkowe miejsce, które trzeba zobaczy?. Baie de Somme zalicza si? do jednych z pi?kniejszych zatok na ?wiecie, co zawdzi?cza wyj?tkowemu ?rodowisku naturalnemu i jego du?emu zró?nicowaniu. Znale?? tu mo?na piaszczyste i kamieniste pla?e, ??ki, lasy, s?one bagna oraz wybrze?e klifowe. Obszar ten jest bardzo licznie odwiedzany przez ptaki w czasie przelotów, a tury?ci cz?sto przybywaj? tutaj w?a?nie specjalnie, by móc obserwowa? ciekawe gatunki ptaków migruj?cych, jak równie? foki.

Do innych atrakcji tego obszaru nale?y mo?liwo?? d?ugich spacerów po pla?y lub wycieczki w zaprz?gu konnym w okolice bagienne, gdzie lokalny przewodnik opowie Pa?stwu o tym fascynuj?cym miejscu. Mo?na równie? zwiedza? ten teren podró?uj?c na rowerze po wielu specjalnie wyznaczonych do tego trasach, a gdy ju? si? zm?czymy, mo?emy wskoczy? w poci?g i podziwia? pi?kne widoki.

MyFerryLink kursuje na trasie Dover-Calais 16 razy dziennie. Bilet standardowy – 19 funtów w jedn? stron? na przeprawy samochodem do 9 pasa?erów. Bilet jednodniowy od 20 funtów w dwie strony.

Wi?cej informacji na: www.myferrylink.pl lub 0844 2482 100.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | nakrętki nierdzewne | wiertło do metalu Pszów | ekogroszek Wodzisław | produkcja kontraktowa suplementów diety
odchudzanie rybnik | weryfikacja uprawnień spawaczy | Geo-Agro Rybnik | metoda callana Jastrzębie | stylistka katowice