KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Terroryzm w Rosji
2011.03.02 / Stanis?aw Mickiewicz
TAGI: takie czasy
Share |
Ostatni zamach terrorystyczny w Rosji pokaza?, ?e nikt w tym kraju nie mo?e si? czu? bezpiecznie. Zamachowcy nie tylko pozostaj? aktywni na Kaukazie, ale s? w stanie zaatakowa? nawet najbardziej newralgiczne miejsca w Moskwie, tak jak lotnisko czy w zesz?ym roku metro. Wiele osób krytykowa?o niski poziom bezpiecze?stwa na moskiewskim lotnisku, ale tak naprawd? problem z terrozyzmem ma bardzo g??bokie korzenie, i wiele zale?y od rosyjskich w?adz, czy zamachy terrorystyczne przestan? by? realnym zagro?eniem dla mieszka?ców Rosji.
Poniedzia?ek 24 stycznia, lotnisko Domodiedowo niedaleko Moskwy. Rosjanie powoli z powrotem przyzwyczajaj? si? do normalnego trybu ?ycia po dziesi?ciu dniach wolnych od pracy na pocz?tku miesi?ca z okazji Nowego Roku i prawos?awnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Domodiedowo to najbardziej presti?owe lotnisko w Rosji: nowoczesny terminal, wygodne po??czenie kolejowe z centrum stolicy. Jest to du?o lepsza wizytówka Moskwy dla zagranicznych biznesmenów ni? siermi??ne, pami?taj?ce czasy sowieckie Szeremietowo. Godzina 16:37, w hali przylotów mi?dzynarodowych wysadza si? zamachowiec-samobójca. Bilans to 35 ofiar ?miertelnych, i wed?ug niektórych danych a? 180 rannych. Prezydent Miedwiediew opó?nia wyjazd na forum ekonomiczne w Davos, a w kraju zostaje og?oszona ?a?oba narodowa.

Multi-etniczna Rosja
Przed II wojn? ?wiatow? oficjalna sowiecka propaganda szczyci?a si? wieloetnicznym modelem spo?ecze?stwa, który panowa? w Zwi?zku Sowieckim. Zgodnie z doktryn? Lenina, rewolucja mia?a zapanowa? na ca?ym ?wiecie. Plakaty pokazywa?y u?miechni?te twarze wielu narodowo?ci; mia?o to siln? propagandow? wymow? szczególnie w porównaniu z narastaj?cym rasizmem w Niemczech. Natomiast w rzeczywisto?ci Stalin zafundowa? swoim mniejszo?ciom etnicznym prze?ladowania i przesiedlenia, np. przesiedlenie Tatarów krymskich.

Kiedy Zwi?zek Sowiecki rozpad? si? w 1991 roku, wiele z tych narodowo?ci postanowi?o stworzy? w?asne pa?stwa. Niemniej jednak nie wszystkim uda?o si? uzyska? niepodleg?o??; Czeczenia tak?e og?osi?a oddzielenie si? od Rosji. Sko?czy?o si? to pierwsz? wojn? czecze?sk?, pe?n? brutalnych rzezi po obu stronach i uzyskaniem szerokiej autonomii od Rosji.

Tajemnicze wybuchy
Rok 1999 by? dla Borysa Jelcyna prze?omowym. Od jego decyzji zale?a?o jak dalej potocz? si? losy kraju. Schorowany prezydent wiedzia?, ?e trzeba dzia?a? szybko. Rodacy po prostu si? go wstydzili; za granic? mia? opini? alkoholika, w kraju pami?tano ?le przeprowadzone reformy gospodarcze, które sko?czy?y si? powszechn? bied? i rekordow? hiperinflacj?. Najwa?niejsze zaplecze gospodarki: surowce naturalne, przej??a powi?zana z w?adz? grupa oligarchów, mieli oni ju? tak?e w r?kach wiele wa?nych instytucji, np. media. Pierwsza wojna w Czeczenii sko?czy?a si? dla Rosjan pora?k? i upokorzeniem. Naród potrzebowa? zjednoczy? si? wokó? przywódcy, który przywróci?by Rosji honor i pozycj? na ?wiecie. Wybraniec Jelcyna, W?adimir Putin, by?y oficer KGB i urz?dnik z Petersburga, nadawa? si? do tego idealnie, ale by? z nim jeden problem; by? ma?o znany.

W sierpniu 1999 roku czecze?scy partyzanci zaatakowali s?siaduj?cy Dagestan, na co Rosjanie odpowiedzieli wkroczeniem do Czeczenii. Tak zacz??a si? druga wojna czecze?ska. Miesi?c pó?niej nast?pi? pierwszy wybuch w bloku mieszkalnym, w Bujnansku w Dagestanie. By? to dopiero pocz?tek krwawej serii zamachów na bloki w Rosji; dwa kolejne mia?y miejsce w Moskwie i jeden w Wo?godonsku. ??cznie zgin??o prawie 300 osób, a drugie tyle zosta?o rannych. W?adze natychmiast win? obwini?y czecze?skich terrorystów. W kraju zapad?a panika i antyczecze?ska nagonka. Najwi?ksze podejrzenia wzbudzi? jednak nieudany wybuch w bloku w Riazaniu. Jeden z mieszka?ców zauwa?y? kilka osób wnosz?cych worki do piwnicy. Po interwencji Federalnej S?u?by Bezpiecze?stwa (FSB) stwierdzono, ?e ca?a ta akcja to tylko ?wiczenia, a podejrzanych wypuszczono.

Fala zamachów
Pacyfikacja Czeczenii przebiega?a wyj?tkowo bezwgl?dnie, zgin??o tysi?ce cywilów, a kraj zosta? ponownie doszcz?tnie zniszczony. Wiele informacji na ten temat zawdzi?czamy s?ynnej niezale?nej dziennikarce Annie Politkowskiej, która regularnia opisywa?a zbrodnie rosyjskich wojsk w Czeczenii. W tym czasie niezale?ne media w Rosji zosta?y zamkni?te i Rosjanie mieli tylko dost?p do oficjalnej propagandy. Co prawda Rosjanom uda?o si? przywróci? kontrol? nad Czeczeni? ju? w po?owie 2000 roku, ale walka partyzancka trwa?a jeszcze prawie dziesi?? lat, a najgro?niejsze bojówki organizowa?y krwaw? zemst? na Rosjanach.

Pierwszy pot??ny cios w sercu Rosji po zako?czeniu wojny nast?pi? w pa?dzierniku 2002 roku. Czecze?ska bojówka terrorystyczna zaj??a teatr na Dubrowce w Moskwie. Po trzech dniach si?y specjalne wpu?ci?y gaz usypiaj?cy na sal?, po czym przeprowadzi?y szturm w celu uwolnienia zak?adników. Podczas akcji zgin??o ponad sto ludzi.

Nieca?e dwa lata pó?niej, przywódca czecze?skich terrorystów, Szamil Basajew, zwi?zany z al-Kaid?, zorganizowa? kolejny atak; tym razem na szko?? w Bies?anie w Pó?nocnej Osetii. Rosyjskie s?u?by kolejny raz przeprowadzi?y szturm i w wyniku strzelaniny zgin??o a? 334 osób, w tym 186 dzieci. Nienawi?? do Czeczenów wzros?a do poziomów wcze?niej niespotykanych.

W nast?pnych latach mia?y miejsce wi?ksze i mniejsze zamachy w Rosji, które z czasem si? nasili?y; pod koniec 2009 roku terrory?ci wysadzili Newski Express, który ??czy Moskw? z Petersburgiem. W zamachu zgin??o 28 pasa?erów, a 96 zosta?o rannych. W marcu zesz?ego roku tzw. „czarne wdowy” z Kaukazu wysadzi?y si? w moskiewskim metrze – zgin??o 40 osób. Zamach w Domodiedowie najprawdopodobniej przeprowadzi?a bojówka przywódcy kaukaskich terrorystów; Doku Umarowa, który mianowa? si? emirem Kaukazu i ma zamiar stworzy? w regionie radykalne pa?stwo islamskie, na wzór Talibów. Przej?? przywództwo nad islamskimi terrorystami po tym, jak Rosjanie zabili Basajewa w 2006 roku. Umarow przyzna? si?, w filmie umieszczonym w internecie, do zorganizowania zamachu w Domodiedowie i og?osi?, ?e ten rok b?dzie dla Rosjan „rokiem krwi i ?ez”.

Niespokojny Kaukaz
W?adimir Putin og?osi?, ?e Czecze?cy nie s? odpowiedzialni za zamach w Domodiedowie. Ma zapewne racj?, poniewa? Czeczeni? rz?dzi tward? r?k? namiestnik Moskwy, Ramzan Kadyrow, który przywróci? w kraju spokój i szybk? odbudow?, w zamian za totalitarne rz?dy. Natomiast sytuacja wygl?da zupe?nie inaczej w s?siednich regionach. W zesz?ym roku na Kaukazie dosz?o do tysi?ca zamachów. Dotychczas najbardziej niespokojny by? Dagestan, ale po brutalnej reakcji w?adz, zamachy przenios?y si? do Kabardo-Ba?karii. W?adze obwiniaj? szerzenie si? terrozyzmu popularno?ci? bojówek islamskich. Przyczyn? ich popularno?ci jest wyj?tkowo niski poziom ?ycia; bieda, bezrobocie oraz korupcja lokalnych urz?dników. Pieni?dze przysy?ane z Moskwy gin? w?ród lokalnych w?adz. Spraw? te? komplikuje niech?? Rosjan do narodowo?ci kaukaskich. W Moskwie i Petersburgu nierzadkie s? rasistowskie napady i morderstwa na przybyszy zarówno z tego regionu, jak i z Azji ?rodkowej, które milicja bagatelizuje i rzadko kiedy winni zostaj? ukarani.

Wida? ju?, ?e polityka Kremla wobec Kaukazu nie przynosi ?adnych pozytywnych rezultatów. Sam? przemoc? nie st?umi? bojówek terrorystycznych. Szans? na stabilizacj? jest rozwój gospodarczy na Kaukazie i wi?ksza akceptacja narodowo?ci kaukaskich w Rosji. Je?li problem nie zostanie rozwi?zany, zamachy na terenie Rosji raczej nie ustan?.

Stanis?aw Mickiewicz

Autor jest analitykiem ds. politycznych i ekonomicznych Europy ?rodkowo-Wschodniej

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |Kancelaria adwokacka Wodzisław Śląski | śruby nierdzewne | sklep bhp Radlin | pellet Radlin | suplementy diety produkcja
optometrysta Gdańsk | cyklinowanie Piastów | ocena ryzyka zawodowego sandomierz | nakrętki zrywalne nierdzewne | angiografia gdańsk