KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Pokr?tna logika
2011.03.01 / Lidia Krawiec-Aleksandrowicz
TAGI: czas na relaks
Share |
– Czy nie przesadzasz z t? poprawno?ci? j?zykow?? – zapyta?a mnie moja znajoma. – Tre?? jest wa?na! Forma niby te?, ale nawet je?li kto? pope?ni jaki? b??d, to w komunikacji nic z?ego si? nie wydarzy. Oczywi?cie, je?eli forma ta nikogo nie obra?a ani nie razi jego uczu?. ?eby owa tre?? zosta?a zrozumiana, istotne jest, aby by?a logiczna – przekonywa?a.
Przyznam, i? nieco zaskoczy? mnie ten wywód. Rzec by mo?na, ?e niby to prawda, ale tylko niby. Nie mog? zrozumie?, dlaczego poznaj?c j?zyk obcy, bez ?adnych sprzeciwów przyswajamy sobie wiedz? gramatyczn?, uczymy si? na pami?? idiomów, aby nie narazi? si? na ?mieszno??, u?ywaj?c ich niepoprawnych form, a poprawno?? j?zykow? i rodzim? gramatyk? traktujemy po macoszemu. Cz?sto ta nie?wiadomo?? mówi?cego czy pisz?cego sprawia, ?e w logik? ich wypowiedzi – o której perorowa?a moja znajoma – wkrada si? w?a?nie nielogiczno??. Chcia?oby si? wówczas zapyta?, ile jest logiki w tej logice?

Przeczyta?am ostatnio w prasie, ?e cz?owiek, o którym traktowa? artyku?, „nie zasypywa? gruszek w popiele”, co mia?o znaczy? – jak wynika?o z kontekstu – i? nie traci? czasu. Tymczasem ten zwi?zek frazeologiczny brzmi nieco inaczej – nie: nie zasypywa?, lecz nie zasypia? gruszek w popiele. I tylko ta forma jest poprawna. Dawno temu gruszki pieczono lub suszono w piecu, w?a?nie w popiele. Podtrzymuj?c ?ar, trzeba by?o jednak pilnowa? owoców, aby nie zaspa?y w popiele albo nie spali?y si? w ogniu. Oczywi?cie, samemu te? nie mo?na by?o zasn??. I w?a?nie wtedy powsta? frazeologizm nie zasypia? gruszek w popiele, który oznacza: nie zwleka?, nie zaniedbywa? wa?nych spraw. Na pró?no zatem szuka? logiki w zasypywaniu gruszek.

Nie ma jej równie? w przeczytanym przeze mnie innym powiedzeniu. Nie ma, bo zosta?o ono przez pisz?cego u?yte niepoprawnie. Autor ów pisa? bowiem, i? „sta? si? j?zyczkiem uwagi”, co nale?a?o rozumie?, ?e skupi? na sobie uwag? innych, bo – jak dalej t?umaczy? – „znalaz? si? w centrum zainteresowania swojego zawodowego ?rodowiska”. I znowu logika cierpi. Uwaga przecie? nie ma j?zyczka i nie o niej w tym powiedzeniu mowa. Poprawna forma to j?zyczek u wagi, bo w?a?nie o wag? chodzi i o j?zyczek, który wskazuje przechylanie si? jej szal. Ca?y frazeologizm za? oznacza co? przewa?aj?cego, rozstrzygaj?cy g?os.

Cz?sto te? s?ysz? b??dnie u?ywany zwrot poddawa? co? w w?tpliwo??. Owszem mo?na poddawa? co? pod dyskusj? lub poddawa? analizie czy krytyce, ale w przypadku w?tpliwo?ci poprawna jest jedynie forma podawa? w w?tpliwo?? (od podawania!). Nie mog? równie? doszuka? si? logiki w sformu?owaniu „ci??ki orzech do zgryzienia”, którym autorka tekstu zamieszczonego w prasie okre?la?a trudne zadanie, przed jakim stan??a bohaterka jej artyku?u. Przecie? nie o ci??ar orzecha tu chodzi, lecz o twardo?? jego skorupy, wi?c mo?e by? tylko twardy orzech do zgryzienia – co w?a?nie logika podpowiada. W tym samym artykule przeczyta?am dalej, ?e kobieta ta „nie pójdzie po najmniejszej linii oporu” . I dobrze! – pomy?la?am – bo zaiste by?oby to bardzo trudne zadanie, wszak opór nie ma mniejszej czy wi?kszej linii. Sama za? linia mo?e by? tylko krótka lub krótsza, a nie ma?a czy mniejsza. To w?a?nie opór bywa mniejszy b?d? wi?kszy, czyli ?eby poprawno?ci sta?o si? zado??, nale?a?oby napisa? i?? po linii najmniejszego oporu, co znaczy: wybra? najprostsze rozwi?zanie, wk?adaj?c niewiele wysi?ku.

I jeszcze jeden przyk?ad powielania przez niektórych u?ytkowników j?zyka b??dnych wypowiedzi, a mianowicie powiedzenie bez zdania racji. Racja to powód, argument, który podaje si? lub w?a?nie daje, uzasadniaj?c swoje post?powanie czy te? decyzj?, i w takim znaczeniu tu wyst?puje. Kto? zatem zrobi? co? bez dania (a nie: zdania!) racji – taka forma jest poprawna.

Nie mog? nie wspomnie? równie? o innej nielogiczno?ci (a zarazem rusycyzmie). „Jak by nie spojrze?, nie ma w tym cho?by odrobiny prawdy” – czytam zdanie ko?cz?ce artyku?. Prawda! Je?li si? nie spojrzy, to si? nie zobaczy. Gdzie by nie pojecha?…, kto by nie poszed?…, co by nie powiedzia?a…, jak by nie pomy?le?… itp. to wyra?enia cz?ste w u?yciu. Cz?ste i niepoprawne, a poza tym jak by zazwyczaj jest zapisywane ??cznie, czyli z b??dem ortograficznym. Konstrukcje te powinny brzmie?: jakkolwiek by spojrze?…, gdziekolwiek by pojecha?…, ktokolwiek by poszed?…, cokolwiek by powiedzia?a…, jakkolwiek by pomy?le?…, nic z?ego si? nie wydarzy. I logika te? na tym nie ucierpi. Przesadzam?

Lidia Krawiec-Aleksandrowicz

Komentarze:
jurek (06.03.2015) nie przesadzasz tak by powiedzia?a moja Ciocia Pani Krsia Cywi?ska

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat sprawy nieletnich warszawa | blachowkręty nierdzewne | rehabilitacje wodzisław | transport ekogroszek Jastrzębie | giętarka do rur i profili
water features | cyklinowanie milanówek | szkolenia udt sandomierz | business English Katowice | barlinek wodzisław rybnik